Nastavené zrcadlo

Nastavené zrcadlo I.

Tato rubrika přichází ke čtenářům  KONKURSNÍCH NOVIN již podruhé v roce, který má ve svém číselném kódu dvě dvojky a dvě nuly. Poprvé se objevila v roce 2002 a dospěla až do roku 2020. Jestli lze dnes něco s jistotou říci, tak určitě to, že to je podruhé a naposledy. Je to jedna z mála jistot, kterou nám a naší rubrice tenhle rok s kouzelnými až magickými dvojicemi dvojek a nul nabízí. Pokud mi bude dáno, rád bych tenhle rok věnoval obrazům, které nám nabízí naše prostředí. Název je volně inspirován legendární frází, kterou televizní hlasatelky a hlasatelé zdůvodňovali výskyt programů západní provenience na všech dvou programech Československé televize. Základní linie obhajoby byla vedena tím, že dotčený pořad bez jakýchkoliv ohledů kriticky zobrazuje západní společnost. Tato skutečnost se časem ustálila do fráze, že film „nastavuje nelítostné zrcadlo“. Zřejmě ke zvláště rafinovaným dílům našich ideových nepřátel, pořádala Československá televize úvodní proslov nějakého zasloužilého vymítače západního ďábla, popřípadě následnou diskusi několika vymítačů. To vše s cílem, aby si divák mohl uvědomit, co vlastně uvidí, popřípadě, co vlastně uviděl. Tato totalitní a hlavně hloupá praxe by už dávno upadla v zapomnění, kdyby nebylo častých repríz Menzelova filmu „Vesničko má středisková“, kde jinoch, modelář, v podání Rudolfa Hrušínského nejml., hodlá jít sledovat údajnou americkou „céčkovou“ detektivku „Harpuna“ až poté, co „oni“ „nastaví zrcadlo“. „Až nastaví zrcadlo“ tak vešlo do seznamu špičkových filmových hlášek a obohatilo český jazyk o další ustálený obrat. Pokud budeme citovat scénář, že „film nastavuje nemilosrdně zrcadlo měšťácké společnosti, v níž je dolar alfou a omegou života“, tak se i dnes oprávněně zdá, že je zase komu co nastavovat, protože měšťáctví a poměřování světa penězi je kolem nás zase dost a dost. A možná ani nepřestalo být. Nemohu na závěr tohoto úvodu nevzpomenout, že naše, tedy Česká televize rovněž občas organizuje podobné debaty vymítačů ďábla socialismu, když uvede nějaké staré nebo i nové dílo, které by mohlo hrozit svedením českého nadšeného budovatele kapitalismu z jediné správné cesty. Bylo by to až komické, kdyby to nebylo tak smutné a hlavně nebezpečné.

Každý víme z vlastní životní zkušenosti, že jsou zrcadla všelijak pokřivená a zrcadla přímá. Každému se vybaví nějaké to zrcadlové bludiště nebo vlastní zpitvořený obraz tam, kde bychom ho nečekali.  Jakkoliv je to zvláštní, náš svět je takový, že přímost je v něm velkou vzácností.  Jak už to tak chodí, škola nás naopak nejprve donutí myslet v přímkách, vnutí nám pravítko, pak kružítko a až nakonec nám půjčí křivítko, namísto toho, aby postupovala přesně obráceně. Jak říkal můj školou povinný synek, „logiku v tom nehledej, to je prostě škola“. Česká škola tak věrně reprodukuje středověkou úroveň poznání, sledovanou a posvěcenou katolickou církví. Ta pečlivě hlídala a ovládala jediný jednoduchý přímý svět a jeho prostor. Byla to především idea více různých světů, která přivedla Giordana Bruna roku 1600 na římskou hranici. „Přímá“ Euklidova geometrie, kde se rovnoběžky protínají v nekonečnu, stačila ještě Newtonovi, Descartovi nebo Eulerovi a mnohým dalším. Teprve ruský matematik Nikolaj Lobačevskij, maďarský matematik Farkaš Bolyai se svým synem Jánošem, a jeho spolužák, „kníže matematiky“, Fridrich Gauss, přišli v první polovině devatenáctého století víceméně nezávisle na sobě s ideou zakřiveného, eliptického a hyperbolického prostoru. Gauss měl údajně s myšlenkou křivého prostoru obrovské potíže a ani jako svobodný zednář nesměl výsledky svého zkoumání zakřiveného prostoru publikovat, protože by tím rozvrátil církevní paradigma představ o světě. Lobačevskij prý byl označen akademiky v Sankt-Petěrburgu za blázna a zakázali mu opouštět Kazaň. Teprve ve druhé polovině devatenáctého století a především na počátku dvacátého byly tyto myšlenky standardně publikovány a navíc se ukázalo, že křivost prostoru může být i dynamicky proměnlivá, že prostor a později časoprostor jsou aktivními herci a účastníky podoby a povahy našeho prostředí a nikoliv pouhou statickou scénou, na které se odehrává našeho světa běh.

Ale ani to „úplně za všech nejvíc nejrovnější zrcadlo“, jak by řekl Forrest Gump, však neposkytuje správný a skutečný obraz toho, čemu nebo komu je nastaveno. I ten nejvěrnější zrcadlový obraz je stranově převrácený, což je oblíbeným klíčem k řešení celé řady detektivních záhad a zdrojem těch nejhezčích amatérských i profesionálních fotografií. Tohle všechno uvádím v úvodní části tohoto textu o nastavování zrcadla proto, abychom si byli vědomi,  jakou je nastavování zrcadla opravdu netriviální, komplexní činností. Na straně druhé je to právě onen obraz v zrcadle, který by nás měl svou odlišností inspirovat a přinést důležitou informaci o zrcadlené skutečnosti. Vždyť informace není ve své podstatě ničím jiným než významným rozdílem nebo rozdílem, který má význam.   

Nastavená zrcadla mohou mít nejrůznější podobu. Obecně se dá jistě říci, že takové zrcadlo má podobu a povahu kontextu, do kterého se dotyčná věc, jev nebo událost zasadí. Mohou to být na straně jedné zrcadla individuální. Například zrcadlo kritického myšlení každého z nás, stejně tak naše vlastní zrcadlo etické nebo citové a řada dalších. Na straně druhé pak zrcadla kolektivní, například zrcadlo rodinné, zrcadlo nás hochů a dívek „co spolu chodíme“, zrcadlo sousedské, zrcadlo stranické, církevní až po velebné zrcadlo doby nebo jenom zrcadlo jejího ducha.

Nabízí se otázka, zda existuje nějaké zrcadlo, které by bylo jakýmsi zrcadlem zrcadel, dalo by se nastavit skoro vždy, všude a čemukoliv. Dovolím si připomenout test, kterým podrobují své kroky členové Rotary klubů po celém světě. Je to typické etické zrcadlo, které si může nastavit každý sám sobě i někomu nebo něčemu jinému. Jde o čtyři jednoduché otázky, které si ovšem zaslouží naši pozornost. 1)Je to pravda? 2)Je to slušné ke všem zúčastněným? 3)Bude to rozvíjet dobrou vůli a lepší přátelství? 4)Bude to výhodné pro všechny zúčastněné? Chtěl bych se pozastavit nad otázkami druhou a čtvrtou, protože otázka 1) a 3) a zejména odpovědi na ně jsou, alespoň podle mého názoru, více otázkou individuálního přesvědčení nebo dokonce víry, než objektivního posouzení. Pravda, rozvoj dobré vůle a přátelství, to jsou opravdu složité otázky a přinášejí nejednoznačné odpovědi. Otázky 2) a 4) naproti tomu vedou k něčemu, co lze nazvat „potlačením informační asymetrie“.

Je to opravdu zcela klíčová otázka. Náš svět je složen z nerovnováh a asymetrií, které jsou zdroji možných změn v našem prostředí. Prostřednictvím těchto změn naše prostředí také přednostně vnímáme. Jsme tak prostě geneticky nastaveni. Vnímáme změny jako významné rozdíly neboli informace. Svět je nám dán jako informace a my ho nejsme schopni ani jako něco jiného vnímat, ať již smyslově nebo mimosmyslově, s technickou podporou nebo bez ní. Asymetrie, kterým jsme vystaveni, jsou asymetrie ve vztahu k našim „sousedům“. V našem trojrozměrném prostoru totiž nelze vytvořit jinou než dvojrozměrnou síť vztahů a naše vztahy s partnery nebo se „sousedy“ jsou tedy výhradně duální. V každé dvojici, v každém páru je nějaká asymetrie. Stejně tak, jako neexistuje absolutně rovné zrcadlo, tak neexistuje absolutně symetrický vztah. Z praktického pohledu se dokonce nabízí otázka, zda má dokonale symetrický vztah vůbec smysl, a zda vztahu nedává smysl právě asymetrie, kterou obsahuje a představuje dvojice jeho účastníků. Asymetrie znamená, že každý z účastníků daného vztahu má rozdílné postavení. Pokud je účastníků více, pak se jejich vztahy dají vždy rozložit do dvojic. Rozdílné postavení účastníků může mít řadu důvodů. Ty se dají rozdělit na vnější a vnitřní, tedy podle toho, zda do odlišných asymetrických postavení byli oba účastníci postaveni vnějšími okolnostmi nebo zda se rozdíl vytvořil mezi nimi samotnými. Další dělení může být podle toho, zda se do svých postavení dostali účastníci zaslouženě nebo nezaslouženě nebo dokonce poctivě nebo nepoctivě. Kritérií může být víc. To podstatné je to, jak se obě strany postaví k asymetrii, která může být, jak víme z podstaty našeho světa, koneckonců pouze informační. Jinými slovy, jak s ní naloží, jak ji využijí nebo zneužijí. A tady nastupují dvě inkriminované otázky, které jednoznačně každá svým způsobem směřují k tomu, aby „všichni zúčastnění“ měli vzájemnou informační asymetrii v komunikaci nebo transakci, které se účastní, co možná nejmenší. Když se podíváme na podobu jednotlivých slibů našich ústavních činitelů, pak jenom u členů vlády a členů NKÚ najdeme slib nezneužití funkce nebo postavení. U všech ostatních postačuje „pouhé“ dodržování ústavy, zákonů nebo jiných norem.

Nezneužití postavení znamená, že bychom neměli před ostatními účastníky komunikace nebo transakce tajit informace, které máme, a dávají nám výhodu, co do jistoty toho, jak daná záležitost dopadne. Tedy bychom měli dbát o to, abychom si byli rovni v nejistotě. Je to stará babylonská a potom i středomořská obchodní zásada, která je dnes uchována v obchodních praktikách mezi židy a muslimy. Je mimo jiné i pevnou součástí práva šaría. Naše západní tradice je už dlouhodobě, už od římských dob, naopak určována zásadou „caveat emptor“, tedy že je to kupec, který se má být na pozoru. Říká nám, že prodávající je oprávněn tajit kupujícímu určité informace, které mají vliv na podobu, povahu a zejména cenu transakce. Informační asymetrie je v západním světě tedy nejen legální, ale i legitimní, a nic na tom nemohou změnit paragrafy o zneužití informací v obchodním styku. Pokud bychom tedy měli navrhnout nějaké univerzální etické zrcadlo, pak by otázka mohla znít: „nezneužívám svého postavení?!?“  

V této souvislosti je možné zmínit ještě takzvané zrcadlo zpovědní. Jde o zpovědní pomůcku, která je pomáhá zpovědníkovi zpověď strukturovat a pomoci tak zpovídanému, aby zpověď byla úplná. Podle zpovědního zrcadla lze samozřejmě i samostatně rozjímat nebo zpytovat svědomí. Jsou široce diferencovaná pro nejrůznější sociální a věkové skupiny. Některá zrcadla jsou dokonce pojmenována podle významných církevních osob.  Jako aktuální příklad můžeme uvést zpovědní zrcadlo papeže Františka. Taková zrcadla ovšem nejsou v konečném důsledku etická, ale jsou spíše morální. V příštím pokračování se pokusíme si tento důležitý rozdíl rozklíčovat a ukázat, že morálka je více o loajalitě nějakému právě platnému souboru pravidel, zatímco etika je více o osobní integritě a postoji při hodnocení procesů a událostí, které v našem prostředí probíhají.

Je tedy nejen co, ale i čemu nastavit, a proto se o to pojďme poprvé pokusit.

Můžeme se pokusit kupříkladu nastavit zrcadlo času tomu, co je obecně známé pod názvem „brexit“. Jde o velice komplexní jev, jehož podstatou je opouštění sféry vlivu nadnárodní organizace evropských států, nazývané Evropská Unie, jedním z jejich významných členů, Velkou Británií. Stručně řečeno-„Londýn se vymaňuje z vlivu Bruselu“. Kolem brexitu se neustále vedou více nebo méně divoké politické a mediální spekulace, vytváří se iluze něčeho neobvyklého, unikátního, nepředvídatelného. Přitom je jen málo historických událostí v Evropě, které jsou tak mnohostranně a pestře umělecky i vědecky popsány a pojednány, jako je legendárních „šest žen Jindřicha VIII.“ Jednou z klíčových zápletek vlády Jindřicha VIII. je jeho rozhodnutí dát se rozvést se svou první ženou Kateřinou Aragonskou. Není rozhodně záměrem této rubriky vytvářet jakýkoliv historický exkurz nebo dokonce výklad událostí, které následovaly po roce 1525, kdy údajně anglický král pojal myšlenku nahradit zákonitou a katolickou církví posvěcenou manželku Annou Boleynovou. To, co můžeme konstatovat, je skutečnost, že tím byl zahájen proces „vymaňování se Londýna z vlivu Vatikánu“. Každý gramotný člověk se může seznámit historickými událostmi, které následovaly a byly a jsou rovněž předmětem celé řady uměleckých i vědeckých zpracování. Můžeme konstatovat, že ono „vymaňování se od vlivu Vatikánu“ s nejrůznějšími peripetiemi trvalo až do vlády Viléma Oranžského na konci XVII. století, tedy bezmála dvě století a při troše pozorného zkoumání trvá tak trochu dodnes. Nelze odolat a nenastavit toto prostinké zrcadlo současnému hemžení kolem brexitu, které je plné velkohubých prohlášení o tom, kdy brexit nastane, za jak dlouho se stihne, kdy bude úplný atd. atd. Přitom každý z nás, kdo zcela neprospal ve škole dějepis, ví, že brexit je pouhou epizodou v tisíciletém potýkání se mezi kontinentální a ostrovní politikou, která kolísá mezi ostrovní ideou „splendid isolation“ na straně jedné a kontinentální ideou federální nebo dokonce unitární EU jako superstátu, podobnému USA. Británie byla tři a půl století jako provincie Britannia součástí Římského impéria, byť vždy jenom částečně, například k legendárním Antoninovu nebo Hadriánovu valu. Stejně tak celá staletí a tisíciletí před  příchodem Římanů probíhala čilá kulturní i obchodní komunikace mezi ostrovními a kontinentálními keltskými a jinými kmeny a kulturami. Z tohoto širšího pohledu se opravdu nic zvláštního neděje. Brexit je opravdu jenom další epizodka, ale na druhé straně je tady a teď s námi. Je nepochybnou změnou status quo a bude mít svým průběhem a trváním na naše životy bezprostřední vliv a stane se  jejich součástí a faktorem jejich kvality. Ale to už je zase úplně jiné zrcadlo, jiný kontext, jiný úhel pohledu.

Tolik úvodní text k nadcházejícímu snad celoročnímu cyklu vyprávění o nastavování zrcadel. Pokládám za důležité zdůraznit, že otázky spojené s problematikou konkursu a vyrovnání jsou otázkami nejen legality, ale i legitimity a etiky. Abychom dokázali zvládnout složitý sociálně ekonomický proces, jakým je řízený zánik nebo transformace právnické osoby, pak zákonnost našich kroků je podmínkou nutnou, ale nikoliv postačující.

Jak říkal Ježíš Kristus: „nebude-li  vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizejů, jistě nevejdete do království nebeského…“  

     

 Nastavené zrcadlo II.

Únorové pokračování „Nastavených zrcadel“ nemůžeme začít jinak, než zamáčknutou slzou nad dvěma evergreeny politického a mediálního prostoru poslední doby. Jde o brexit a impeachment.. Nemusíme však smutnit příliš, protože mediální prostor má nového hrdinu, koronavirus, který se po světě šíří z Číny. Opět, znovu a znovu, jsme svědky toho, že podobně jako jeho předchůdci SARS,MERS, ptačí a prasečí chřipka způsobí za vydatné podpory politiků a novinářů i nový koronavirus všeobecnou paniku a následně velký kšeft pro farmaceutické firmy a výrobce ochranných pomůcek. Tato epidemie však má i novou kvalitu, které se budeme věnovat v příštím pokračování. Nyní se krátce zastavíme u brexitu a „trumpíčmentu“.

Brexitu jsme nastavili zrcadlo minule a dnes víme, že jako takový proběhl o půlnoci z pátku na sobotu 1. února 2020. Z Bruselu pořád zaznívá jako přitroublý leitmotiv hlas, že brexit musí Británii bolet a symbolem této přitroublosti může být mimo jiné vypnutí mikrofonu britským europoslancům a speciálně Nigelu Farageovi při závěrečných vystoupeních na rozloučenou. Británie oslavila návrat kontroly do svých rukou v duchu doby. Kromě alkoholu tekoucího proudem a bujarého zpěvu až řevu došlo i na tradiční pálení vlajek bruselského impéria. To si mohli „rowdies“ odpustit, už jenom proto, že se Velká Británie vtírala před půlstoletím celé desetiletí do tehdejšího EHS jako Pitralon. Nebyla hospodářsky v nejlepší kondici, členství pro ni bylo životně důležité, ale přes Francii Charlese de Gaulla prostě nemohla projít. Došlo k tomu až za George Pompidoua v roce 1973, ale už záhy, za vlády Margaret Thatcherové, dostala Velká Británie v EHS nálepku věčného potížisty. Kampaň Thatcherové „take our money back“ se stala předobrazem kampaně „take control back“, která stála u počátku brexitu. Pokud Brusel ve své pýše nepochopí, že už teď nejedná se svým členem, rozumné dohody se nedočkáme.

Několik řádků k „trumpíčmentu“, krachu dalšího zoufalého pokusu amerických demokratů odstranit Donalda Trumpa z politického života jako cosi nepatřičného, i když zvoleného. Nejde ani tak o to, nastavit mu zrcadlo, protože sám trumpíčment je zrcadlem nastaveným neblahému, nešťastnému způsobu myšlení velké skupiny lidí dnešní doby. Tito lidé jsou přesvědčeni o tom, že jsou něco lepšího než ti, kteří volili Donalda Trumpa, nebo Miloše Zemana, popřípadě hlasovali pro brexit. Tito lidé se ve jménu zavilého liberalismu pokoušejí změnit postranními cestami, byť jakkoliv ústavními nebo zákonnými, výsledky voleb. Pouhá skutečnost, že si můj spoluobčan a spoluvolič myslí o komkoliv, že hlasoval špatně, mylně nebo dokonce neměl hlasovat vůbec, je přímým ohrožením demokracie. Znamená to totiž, že je popírán základní princip rovného volebního práva, který nespočívá pouze v hledisku kvantitativním, tedy v tom, že má každý právě jeden hlas nebo jinak strukturovanou, ale identickou možnost hlasovat. Podstatou je to, že každý z voličů má i stejně kvalitní nebo hodnotný hlas.

Základní podmínkou srovnatelné hodnoty volebního hlasu je to, že jde o hlas autentický, odevzdaný po zralé úvaze. To, co nás svádí k tomu, že hlas nebo volba někoho jsou méně nebo více hodnotné, je právě nedostatek autenticity, zralé úvahy a mentální lenost, se kterou mnozí přistupují k volbám a svému vlastnímu volebnímu právu. Generace našich předků, kteří pro nás vybojovali všeobecné, rovné a tajné volební právo, by se zděsili, kdyby viděli, jak s tímto dědictvím, které je stálo, zdraví, životy, osobní i rodinné štěstí, lehkomyslně zacházíme.

Pokus o odstranění Donalda Trumpa plně obnažil úmysly těch, kteří se v USA nazývají demokraté. Nastavil jim zrcadlo, podobně jako tomu bylo v případě opravdu primitivního pokusu našeho Senátu sesadit z Hradu Miloše Zemana. Dovolím si několik citovat nakolik ironicko-satirických poznámek z blogu bývalého analytika CIA. „Je tu několik náznaků, z nichž lze usuzovat, že sága Trumpova „impíčmentu“ pro demokraty neskončí tak, jak doufali. Oční lékaři po celých USA se hroutí pod návalem pacientů, kteří se pokusili vydrápat si oči poté, co byli donuceni sledovat jedinou hodinu procesu. Radikální muslimští vězni v Guantánamu, kteří byli připoutáni do křesel, s očima násilně rozevřenýma lepicí páskou a nuceni sledovat „impíčmentová“ slyšení, se dožadují toho, aby byli raději waterboardováni. Už se do toho vložila i Komise OSN pro lidská práva, podle níž nutit vězně sledovat slyšení je tou nejpodlejší, nejďábelštější formou mučení. Farmaceutický koncern Sanofi-Aventis mezitím podal žalobu na Demokratický národní výbor pro porušení ochranné známky, neboť „impíčmentová“ slyšení zhoršují prodej prášků na spaní.“ Tolik analytik CIA a každý, kdo si myslí, že jeto nadsázka, nechť si přečte svěží dílka českých senátorů, vesměs dospělých mužů, kteří věří tomu, že jsou spasiteli liberální demokracie a posledními spravedlivými. Hezky jim nastavuje zrcadlo text pod názvem „Dopis 19 synátorů“, který elegantně reaguje na to, že si čtvrtina senátorů osobuje právo kádrovat kandidáty do mediálních rad.

Nastavit někomu nebo něčemu zrcadlo je svého druhu umění, a pokud se k tomu připojí trochu humoru, je to přímo „majstrštyk“ „šedévr“. Mistry v tom byli legendární královští a jiní šašci, Palečkové, Enšpíglové a Nasredinové všeho druhu. Dovolím si v tomto kontextu připomenout laskavému čtenáři temnou dobu totality, kdy v humoristicko-satirickém týdeníku Dikobraz vyšel kreslený vtip Vladimíra Renčína, kde na obrázku byly příprava jakéhosi televizního rozhovoru nebo projevu Renčínovy typicky „dlabáčkovské“ postavičky a jeden z televizních pracovníků říká druhému: „Postavte vedle něj nenápadně krabičku zápalek, ať je vidět, jak velký je to blb…“ Nic zvláštního, kdyby na obrázku nebyly mimo jiné nenápadně vyvedeny stolní hodiny, které celý národ dobře znal z novoročních projevů prezidenta tehdejší ČSSR, ve kterých byly kromě postavy státníka bezesporu nejvýraznějším artefaktem. Ani nevím, proč jsem si na to zrovna v souvislosti zejména s některými našimi senátory vzpomněl.

Nedávná doba přinesla mimo jiné nastavené zrcadlo zcela mimořádné kvality, které jedním poukázalo na mnohé shnilé v republice české. Nějakým způsobem, jaksi mimochodem došlo k tomu, že jsme se dozvěděli, že stát připravuje e-shop na dálniční známky, nevypsal výběrové řízení  a zakázka má stát necelou půlmiliardu korun českých a s jakýmisi dalšími prodejními místy miliardu rovnou celou. Tady udělal „někdo“ hrubou chybu nebo možná rafinovanou manipulativní insinuaci, protože tuhle podivnou zakázku pojmenoval způsobem lidu blízkým. Co je to e-shop přece ví každý a kdo se jen trochu vyzná, navíc ví, za kolik se dá na internetu takový prodejní nástroj v základu pořídit a co stojí jeho následné přizpůsobení konkrétnímu byznysu. Kde se vzala, tu se vzala iniciativa lidí, kteří takovým věcem na rozdíl od státních úředníků doopravdy rozumějí. Zorganizovali dvoudenní „hackaton“, a vytvořili za 48 hodin celý funkční e-shop na elektronické dálniční známky zdarma. Bylo jich asi šedesát, takže kdyby nespali, tak to bylo asi tak tři tisíce člověkohodin. Určitě ale nebyli na holešovickém hackathonu všichni pořád. Sami účastníci této akce, jak sami říkají „Letné ajťáků“, hovoří o tom, že vytvoření tohoto díla představuje asi tři milióny korun.

Jak se ovšem následně ukázalo, jenom zdánlivě šlo o to, v jaké míře jsou rozkrádány naše veřejné prostředky. Vyšlo najevo, že  celá zakázka byla v režii tajných služeb, že celé zavedení elektronické známky bylo jenom „modem operandi“, jak uvést do života opravdu „velkého bratra“, který bude sledovat pohyb vozidel i osob na českých dálnicích. Slušná společnost projednání takových zakázek svěřuje parlamentu. Je skutečně těžké pochopit, proč celá zakázka nebyla veřejná, proč občané nebyli seznámeni, že se připravuje a jaké bude mít zařízení technické schopnosti. Sledování vozidel na hlavních tazích je něco, s čím se prostě při pohybu v současné EU počítá a je mimo jiné i přirozenou podmínkou existence schengenského prostoru.

Český stát tak pokračuje v tom, že systematicky a zcela neeticky zneužívá své postavení vůči svým občanům, snaží se je neustále při něčem přichytit. Když se mu to nedaří, tak změní pravidla v průběhu hry. Z hlediska nás, občanů, tedy není naším státem. Je spíše šafářem, pohánějícím nás tu jako poddané, tu dokonce jako nevolníky jménem blíže nedefinovaného panstva. Proto většina z nás dělá všechno proto, aby mu šla z cesty. Na druhé straně jsme se stejně dobře naučili rozeznávat svým etickým citem různé státní, rádoby deklaratorně morální, boudy a podvody na nás na hony daleko a občas jim i nastavit ono příslovečné zrcadlo. Zatím však poněkud zvrácená státní morálka kladení pastí na chybující občany je před námi přece jenom pořád o kousek napřed.

V rámci boudy pod názvem „e-shop na dálniční známky“, stále více vystupuje do popředí jakási podivuhodná politicko-mediálně-zpravodajská hra dezinformací, skrytých kamer, udání, trestních oznámení a údajných úplatků, jejíž obětí je zatím ministr Kremlík s několika úředníky a samozřejmě i předmětná zakázka. Nelze ovšem vyloučit, že na konci bude obětí úplně jiná figura a my se budeme ptát, kdo že to tady zase zavrtěl psem. V každém případě je dobře, že se nám podařilo do téhle šarády nejen přispět v rámci hackatonu svou troškou do mlýna, ale zároveň možná někomu někam i hodit vidle. Do čeho že to vlastně, to ještě určitě uvidíme.

Přišel čas splnit slib z minulého pokračování a zabývat se rozdílem mezi etikou a morálkou, které mnozí z nás celkem lehkomyslně zaměňujeme nebo pleteme. Morálka je soubor pravidel a norem, které nám říkají, jaké jednání je dobré nebo špatné. Morálek máme spoustu a často jsou nějak kulturně, místně nebo časově, podmíněné. Naproti tomu etika je naše vnitřní reflexe morálky, která převádí vnější morální přikázání do kategorie toho, co si naši úctu zaslouží a co ne. Zatímco morálka předpokládá společenský konformismus, poslušnost a následování normy, etika předpokládá vlastní úsudek a schopnost rozhodnout se, co je v dané situaci správné a následováníhodné. Je smutnou stránkou našeho národního společenského diskursu, že v něm až příliš často panuje zmatení, spočívající v neschopnosti rozlišit morálku od etiky a naopak.

Jedni z nás se bijí tak dlouho za určitou morálku a druzí proti ní, že se v tomto lítém boji zcela ztrácí skutečnost, že profesní i osobní životy bojovníků obou stran vždy provází etika. Etika jako předpoklad schopnosti se rozhodovat a jednat tak, abychom se nemuseli sami za sebe stydět a neztratili úctu nejen k sobě, ale i k ostatním. S morálkou je vždycky problém, protože ta se ve jménu boje za dobro může kdykoliv proměnit ve fanatický a absolutní boj na život  a na smrt. V moderní době se morálka sama o sobě stala postupně rizikem. Moderní společnost tak vyžaduje nové vyšší stupně morálnosti i amorálnosti, protože její problémy nelze jednoduše podřídit kategoriím dobra a zla. Nietsche správně varoval před  morálkou, která vede k průměrnosti a z lidí děla poslušné bytosti, sledující řešení obecných pravidel a postrádající smysl pro ironii, humor, absurditu stejně jako individuální ctnosti. Připomeňme si na tomto místě Gulliverovy cesty Jonathana Swifta a krvavý válečný spor dvou morálek načínání vajec na tlustším nebo tenčím konci, přestože by to přirozeně z etického pohledu mělo být věcí každého. Stejně tak vnitropolitický spor morálek nositelů vysokých a nízkých podpatků a existenci těch, kteří pajdali, protože se nemohli rozhodnout.

Morálka představuje často pomíjivou moc normy. Naproti tomu etika představuje potenciálně vždy a všudy přítomnou kritiku každé normalizace a absolutizace. Je možností, ale často se nestává skutečností, protože je prostě pohodlnější přijmout aktuální morálku. Právě etika má varovat před každou morálkou, která by spočívala v účelovém sledování nebo dokonce zneužívání nějakého, ať již soukromého nebo i veřejného, prospěchu prostřednictvím obecně očekávaných vzorců chování nebo morálkou, jejímž smyslem je někomu způsobit újmu. Dalo by se říci, že etika je nástrojem identifikace cest vedoucích společnost do pekel, předem pěkně vydlážděných, ať již vědomě nebo nevědomě, z vlastní hlouposti nebo za cizí peníze, dobrými úmysly.

Etika či spíše etické zkoumání našeho prostředí spočívá ve schopnosti rozlišování, která chrání různorodost společnosti. Právě různorodost společnosti a její variabilita jsou tím, co jí činí nejen legitimní, ale i životaschopnou.  Právě v podmínkách různorodosti systému není možné, aby jeden subsystém absolutizoval svůj prospěch a potlačoval jiné. Tedy, etika znemožňuje nebo alespoň potlačuje a moderuje zneužívání postavení určitých sociálních systémů nebo  dokonce jednotlivců ve společnosti. Znovu jsme se  dostali k tomu, jak úzce a mnohovrstevnatě souvisí etika a zneužívání postavení. Etika je nutně spojena s určitou strukturou, uspořádáním, byť proměnlivým. Etika je tedy obranou před liberalismem dneška. Liberalismus zaznamenal v posledních čtyřiceti letech ohromný úspěch a dnes začíná pociťovat jeho zničující důsledky…

Právě etika, ne morálka, nejvíc ohrožovala a ohrožuje vytvoření liberálního jednotlivce. Hlavní ambicí a podstatou úspěchu liberalismu bylo vytvořit jinou podobu světa nezávislého jak na přírodě, tak i na kultuře. Dosáhnout naprostého zapomenutí na minulost, lhostejnosti k budoucnosti a celkové bezohlednosti k místům hodným toho, aby je lidé milovali a žili na nich po generace. Záměna kultivovaného jednání lhostejnou a uniformní antikulturou je další úspěšnou tendencí liberalismu a patří k největším ohrožením našeho dalšího společného života. Samotný základ úspěchu liberalismu však znovu a znovu odhaluje podmínky jeho zániku.

V základech cesty k jeho potlačení je schopnost lidského jedince zkoumat kriticky a eticky své prostředí. Je to cesta trnitá, možná křížová, nevede však do pekel, ale ke spáse. Člověk a s ním společnost jí musejí projít, aby si vrátili kulturní různorodost, životaschopnost a vláda jejich věcí se k nim navrátila…

 

Nastavené zrcadlo III.

Je tu březen, astronomické jaro klepe na dveře a my se již potřetí pokusíme nastavit zrcadlo času, místu a prostředí, které právě prožíváme. Inspirací nechť nám nejsou bohaté dámy, které se zejména v USA scházejí na drahých večeřích a tam se spontánně zpovídají z rasismu, podobně, jako to známe ze skupinových terapií v psychiatrických léčebnách všeho druhu. Nádherným skutečným zrcadlem je naopak epidemie koronaviru, která názorně ukazuje celou škálu jevů a dějů, které normálně zůstávají skryty nebo alespoň unikají naší pozornosti. Zmíníme se i o zrcadle, které změnilo obraz politiky na Slovensku, a zrcadle, které neprozíravé bezpečnostní politice EU nastavilo Turecko.

Kam naše společnost, nebo alespoň některé její vrstvy, pomalu, ale jistě spěje, o tom vypovídá nový fenomén v americké debatě o rasismu. Bílé liberální dámy, především demokratky, platí tisíce dolarů za večeře, během kterých si mají uvědomit svůj podvědomý rasismus a snažit se ho konfrontovat v moderovaném, uměle vytvořeném prostředí. Vypadá to tak trochu jako v kulinářské reality show „Prostřeno“. V kuchyni se připravují nejrůznější lahůdky, v krbu praská oheň a plameny osvětlují lovecké výjevy na stěnách nejlépe dubových knihoven. V jídelně sedí kolem dlouhého dřevěného stolu skupina žen a debatují.  Na rozdíl od „Prostřeno“ to jsou pouze ženy a nejde o společenskou konverzaci, ale svéráznou psychoterapii na téma jejich latentního rasismu. Přiznávají se například k tomu, že když uvidí z auta černocha, tak si hned myslí, že provádí nějakou neplechu. Vzápětí se ubezpečují, že si ihned uvědomily, že je to tak špatně, že to není černoch, ale člověk. Následují teatrální otázky na téma „proč já tak hrozně rasisticky přemýšlím…?!?“. To vše v kulisách, které podtrhuje nepřekonatelnou vzdálenost těchto znuděných dam ani ne tak od černochů, ale od kohokoliv, kdo není „jejich třída“.

Celé to falešné zrcadlo se jmenuje „Race to Dinner“. Princip nebo snad formát „pseudozrcadla“ je jednoduchý. Plus minus osm bělošek uspořádá večeři, během které se snaží pohlédnout do zrcadla a uvědomit si svůj rasismus, byť podvědomý. Debatu moderují černoška nebo snad lépe Afroameričanka nebo snad dáma s afroamerickým pozadím Regina Jacksonová a Saira Raová, která má indické kořeny nebo, jak se má říkat korektně, pozadí. Právě tahle dvojička celou akci vymyslela a za jednu večeři si účtují kolem dvou a půl tisíce dolarů. Ve své podstatě jde o ukázku toho, jak lze z bohatých znuděných paniček tahat peníze. Celé to stojí na jednoduché úvaze, že podobné dámičky by kvůli léčení svého latentního rasismu nikam nešly, ale na druhé straně je jim hloupé odejít od drahé večeře u přítelkyně. Rituální výchova bílé dámy to prostě nedovoluje a nutí k páchání pitomostí všeho druhu. Je celkem jedno, jestli se u toho prodávají vysavače, setkání s dušemi mrtvých nebo léčení skrytého rasismu.

Moderátorky přítomné ženy ve chvíli, kdy se podává předkrm, vyzývají, aby uvedly nějaké rasistické činy, výroky nebo jen pouhé myšlenky. Některé dámy se poctivě snaží odpovídat, protože dobře vědí o svých skrytých předsudcích. Na některé je potřeba přitlačit, jiné utěšit. Každá dáma si také musí před akcí nastudovat povinnou literaturu, bestseller White Fragility, která popisuje údajnou neschopnost bělochů mluvit o rasismu. Když jsou s tímto tématem konfrontováni, tak často reagují podrážděně a ujišťují, že „oni se přece chovají ke každému stejně“. Jenže pokud nikdo není rasista, jak je možné, že je rasismus stále největším americkým problémem…?!? Bojí se snad běloši, že něco ztratí, když budou naslouchat…?!? Ohrozilo by je nějak, kdyby v tomto tématu byli pokorní…?!? To jsou prý otázky, které vedou nevyhnutelně k závěru, že především v USA je nutné rasismus chápat jako mocenský systém, který určuje fungování celé společnosti.

A právě s takzvaným systémovým nebo institucionalizovaným rasismem, jehož obraz samy pomáhají vytvářet,  chtějí organizátorky akce „Race to Dinner“ bojovat. Nejde prý o boj proti Trumpovi, Ku-klux-klanu nebo nacismu. Odmítnout něco takového je prý pro bělochy strašně jednoduché. Daleko těžší je ale podívat se do zrcadla a přiznat si, že se jako bílý Američan aktivně podílíte na udržování bílé nadvlády, píše se na stránkách této lehce pološílené aktivity.

Zamysleme se nad tím, co si má obyčejný americký dělník nebo prostě zaměstnanec a k tomu běloch pomyslet, když mu vysvětlují, že svou pletí demonstruje své privilegium. Amerika je díky tomu nejstrašnější rasistická a sexistická společnost na světě, patriotismus je k smíchu.  Kapitalistický systém i židovsko-křesťanské hodnoty je zapotřebí zlikvidovat, aby povstala zcela zbrusu nová společnost. Podobné nesmysly ovládly nejen univerzity, ale i hlavní „politicky korektní“ proud sdělovacích prostředků. Člověk tomu všeobecnému zmatení identit, což se nazývá „intersekcionalita“,  dost dobře nerozumí. Má celkem oprávněný pocit, že jej zejména „neomarxistická“ inteligence považuje za blbce bezmála nehodného života.

Je to opravdu celé trochu šílené a poukazuje to na to, že už nestačí soudit naše skutky nebo slova. Klíčové se stává soudit naše myšlenky, a to nikoliv jenom v rovině, že si něco myslím, ale dokonce i v rovině, že bych si něco myslet mohl. A protože si konec konců každý z nás může myslet cokoliv a rozhodně z toho může být obviněn, tak tu máme takové malé kladivo na čarodějnice. Z možného obvinění se ovšem můžeme vyplatit. Předraženou rituální večeří nebo čímkoliv jiným, co budí dojem ctihodné protislužby. Ve skutečnosti jde o fíkový list, který velice chabě zakrývá, že jde o ubohé kupčení s odpustky.

Zrcadlem zrcadel dnešních dnů je ovšem koronavirus a z něj plynoucí onemocnění nazvané přitrouble „covid-19“. Kdo se těšil na „wuchana“ nebo „netopýří chřipku“, byl zklamán. Klíčovou charakteristikou kvality tohoto zrcadla nastaveného současnému světu je skutečnost, že to není sociální prefabrikát, jako výše zmíněné antirasistické večeře zazobaných demokratických dam, ale něco reálného, skutečného, nepocházejícího z politických, mediálních a společenských hrátek. Tedy skutečný problém, který se objevil v našem prostředí jaksi mimo naši vůli. Když chceme poznat funkčnost svého sociálně ekonomického prostředí, je dobré čas od času provést zátěžový test, podobně jak se to dělá třeba v bankách nebo při požárních cvičeních. Už, už jsem chtěl napsat „při cvičeních Civilní obrany“, ale tahle instituce byla z našeho demokratického a svobodného života dávno vymazána, takže jenom s údivem sledujeme chaos kolem nás kdykoliv, když se někde něco neočekávaného přihodí. Vůbec  nechci jakkoliv shazovat úroveň našich záchranářů a celého integrovaného záchranného systému, ale podoba rozdílu v bezpečnostních kompetencích mezi profesionály a obecným lidem, je až na výjimky, které představují například dobrovolní hasiči nebo vojenské aktivní zálohy, v praxi reálného ohrožení opravdu těžko překonatelným problémem. Fráze „tohle není cvičení“ je tak noční můrou pro všechny, kteří za naši bezpečnost zodpovídají a přitom nás nesmí v ničem cvičit nebo poučovat, aby to nepřipomínalo socialismus nebo dokonce obranu vlasti. Civilní obrana, branná, zdravotní a vlastenecká výchova jsou dnes pro elity sprostá, ba zavrženíhodná slova a pojmy. Stále převládá jakási prapodivná víra, že přece platím daně, tak ať se stát a veřejná správa postarají. Trochu to připomíná každodenní obraz našich spoluobčanů, kteří se v kapucích do čela, se sluchátky na uších a očima upřenýma na mobil vrhají  přes přechod do jízdní dráhy. Mají přece přednost a tomu debilovi za volantem je přece třeba ukázat, kdo je tady pánem… Někdy si ani nestačí uvědomit, jak zemřeli.

Bohužel, je tu ještě třetí společenská vrstva, která má rozhodující podíl na tragickém obrazu řešení jakéhokoliv skutečného problému v současné společnosti, a tou jsou politické a byrokratické elity a jejich mediální hlásné trouby, ať již v parazitické nebo symbiontní podobě. Jsou to naši milí volení i nevolení vyvolení. Jsou obecně nepříliš kvalifikovaní, je mezi nimi spousta deprivantů, mají nebezpečnou tendenci vystavovat se na odiv a hlavně mají, bohužel, v rukách moc nad těmi, kteří ještě problému více nebo méně rozumějí. Většinu času tráví tím, že vymýšlejí způsoby, jak vyvolat spektakulární problémy, které potom za přítomnosti médií neméně spektakulárně řeší a sbírají za to politické body a volební hlasy. Když se potkají se skutečným problémem, jsou až příliš často skutečně nebezpeční svému okolí a především oprávněným zájmům občanů a ve vážnějších případech i občanům samotným.

Epidemie koronaviru nastavuje zrcadlo podobě vlády a správy věcí veřejných nejen u nás doma, ale v celé Evropské unii. Jednoznačně ukazuje, že jde především o distribuci strachu.  Stejně tak poukazuje na to, že ve státech s autoritářskými systémy naopak v případě problémů eskaluje vládnutí v podobě distribuce radostných zpráv. Je přitom charakteristické, že když se vlády rozhodnou distribuovat zprávy, které jsou ve zvýšené míře v souladu se skutečností, lidé jim prostě nevěří. V českých obchodech i obecně ve společnosti zavládla ta správná panika, až když naše vláda začala tvrdit, že se vlastně nic zvláštního neděje. Na druhé straně jsme svědky toho, že když nějaká ta pravda uklouzne totalitní moci, lid to většinově odmítne a tvrdí dál něco v tom smyslu, že „republiku si rozvracet nedáme“ nebo jiný podobný nesmysl. Ukazuje se, že lidé reagují daleko živěji na odchylku od komunikačního standardu mezi elitami a lidmi než na standard sám, ať již je jakýkoliv. Dá se říci, že reálný problém rychle zvýrazňuje a prohlubuje rozpor mezi dlouhodobým komunikačním standardem a tím, co je v daném okamžiku nevyhnutelné sdělit, aby bylo možné odvrátit hrozby. Dalo by se také říci, že vládnutí jako distribuce umělého strachu, což je způsob vlády převládající v různých podobách po celé planetě, nehledě na politický systém nebo režim, je poněkud v koncích, když se ukáže, že ve společnosti převládá strach autentický z něčeho skutečného.

Ve dnech, kdy vzniká tento text, dorazil konečně koronavirus do České republiky a politická a s nimi mediální kola se roztočila naplno. Nic je nemůže zastavit. Jsou vymýšleny obskurní konstrukce na téma, „co by kdyby…“ Vláda se snaží situaci uklidňovat, ale v rámci uklidňování pak je učiněn nejmenovaným významným členem vlády pokus o vyhlášení tzv. „nouzového stavu“, který je zdůvodňován tím, že by měly mít elity přednostní zásobování a vůbec větší vliv na tržní poměry. To lidi opravdu neuklidní. To, co je vůbec nejhorší, je okolnost, že není operováno s faktickou nebezpečností účinků koronaviru, která je obecně velmi nízká a nejvíce zasahuje v souběhu s dalšími chorobami osoby starší sedmdesáti let. Namísto toho je řešeno a spekulováno, zda má třicetiletý zaměstnanec chodit do práce, když se jeho kolega vrátil z cesty po severní Itálii nebo jiných místech. Skutečnost je taková, že skutečné účinky epidemie koronaviru nedosahují zatím zdaleka dopadu každoroční epidemie chřipky, ale ekonomické, společenské i lidské dopady strachu z této nové epidemie jsou opravdu hrozivé. Zastavuje se globální doprava, klesají burzy, jsou paralyzovány celé oblasti společenského života.

Do třetice je v březnovém pokračování naší rubriky nevyhnutelné zmínit slovenské parlamentní volby. V době, kdy byl tento text dokončován, probíhají na Slovensku první povolební vyjednávání v rámci maximálně možné široké koalice. Průběh a výsledek voleb je přímým důsledkem zrcadla, které před dvěma lety nastavila slovenské politice a stavu celé společnosti brutální nájemná vražda novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Pohled do tohoto zrcadla zřejmě nebyl z nejpříjemnějších, protože to s celou slovenskou společností pořádně zahýbalo. Uvědomila si, že s obyčejnými lidmi a občany je zacházeno tak trochu jako s nesvéprávným dobytkem, je jim upírán rovnoprávný přístup k právu a v reakcích na jejich oprávněné požadavky je popírána jejich důstojnost. Vlnu odporu k tomuto poněkud nešťastnému zacházení s lidmi se podařilo udržet a nakonec rozhodujícím způsobem ovlivnila volby. Nešlo jen o lidi, kteří se začali scházet na náměstích velkých měst, ale uvědomění si potřeby změny bylo hlubší a zasáhlo všechny vrstvy společnosti. Nic na tom nezměnilo zvednutí důchodů a další sociální úlitby schválené na poslední chvíli vládní koalicí. Znovu a znovu se tak naštěstí potvrzuje, že dávat lidu jenom kus žvance nebo peníze prostě nestačí.    

V neposlední řadě je v tomto čase potřebné zmínit zrcadlo turecké, nastavené neobyčejně neprozíravé politice EU ve vztahu k její vlastní bezpečnosti. Jsou to elementární etudy, ale dovolím si je v této rubrice bezmála po sté a prvé zopakovat. Vlastní svobodu a bezpečnost si nelze koupit. Dohoda EU s Tureckem, že mu bude EU platit za to, že Turecko nebude pouštět především syrské uprchlíky do schengenského prostoru a EU vůbec. Pokud jde o skutečnost, že někdo platí mafii nebo jiným vyděračům za svou „bezpečnost“, tam je i těm méně bystrým z nás jasné, že to není úplně suverénní dohoda uzavřená ze svobodné vůle. Podobně je zřejmé, že EU není ve vztahu k Turecku úplně suverénní, protože není schopna si svou bezpečnost zajistit jinak než úplatkem, kozí daní z kapes nás všech. Je dokonce možné, že by nás vlastní obrana stála víc než platby Turecku, ale šlo by o budování systému, který máme pod kontrolou. Dnes je situace taková, že Turecko se rozhodlo ve smlouvě nepokračovat a pustilo uprchlíky k hranicím s Řeckem, které jenom obtížně může čelit masovějšímu exodu. Důvodem tohoto kroku je tlak dalších uprchlíků ze Sýrie, který hrozí tím, že počet uprchlíků v Turecku se přiblíží pěti miliónům. EU hraje v konfliktu v Sýrii naprosto pasivní roli a nepodporuje turecké zájmy v oblasti. Znovu se ukazuje, že neschopnost EU budovat vlastní obranu a bezpečnost může mít fatální dopady.

Uzavřeme březnové pokračování „Nastavených zrcadel“ konstatováním, že se o našem prostředí dozvíme nejvíce, když jsou jeho podoba a fungování konfrontovány s neočekávanou skutečností…

 

Nastavené zrcadlo IV.

Asi by bylo zbytečné využít, či spíše zneužít, vzácný prostor KONKURSNÍCH NOVIN, který je mi jednou za měsíc k dispozici k pokračování popisu toho, jaké zrcadlo nastavuje naším životům i společnosti jako celku epidemie koronaviru. Konec konců, až se tento text dostane ke svým čtenářům, budeme mít všichni pravděpodobně už trochu jiné starosti, jiné existenciální obavy a strachy. Nacházíme se ve velice zvláštní situaci, kdy se objevilo něco, nová tvář konečnosti a smrti, před čím jsme si všichni poměrně rovni a nastavilo nám to jako jednotlivcům i jako společnosti zrcadlo. Ukazuje se v něm ovšem velmi zřetelně, že v rámci rovnosti jsme si mnozí rovnější. Žijeme v době, kdy už dávno vládnutí spočívá nikoliv v distribuci hmotných statků, ale především v distribuci rizik, jak o tom psal v letech devadesátých Ulrich Beck ve své práci „Riziková společnost“. V duchu tradic privatizace zisků a socializace ztrát, je tomu tak, že nejmenší rizika si ponechávají elity, které je rozdělují. Přirozeně jim tak zůstává za prsty největší část renty, kterou dobývají na veřejných statcích a systémech. Už dávno to není kapitalismus, proti kterému občas bojují lidé v ulicích a permanentně intelektuálové v salónech, už je to socialismus pro vybrané. Něco z renty samozřejmě zůstává i pro ty, kteří nesou drtivou většinu rizik, ale je to takzvané „držhubné“. Podoby a schémata fungování dobývání renty a jejího následného dělení jsou pečlivě připravované, a proto je najednou patrné, že v situaci, kterou nikdo nepřipravoval, vystupují na světlo boží věci, které měli obyčejnému lidu zůstat skryty. Trošku, jako když zvedneme větší kámen a  pozorujeme to zvláštní hemžení obyvatel dříve temné a znenadání světlé zóny, kteří zoufale hledají nový úkryt v přítmí.

V týdnu před Velikonocemi, kdy vznikají tyto řádky, si dovolím několik poznámek k situaci, do které jsme se při řešení problému epidemie dostali. Upřímně řečeno, tak trochu bych rád uveřejnil své vidění situace, abych se v budoucnosti nemohl vymlouvat, že jsem to tenkrát viděl nebo myslel jinak. Stabilizovali jsme křivku nárůstu epidemie, začali jsme s plošným testováním, abychom dostali obraz rozšíření viru ve společnosti a mohli přijímat snad rozumnější a cílenější opatření. Začínáme hovořit o uvolňování opatření, ale nevíme přesně jak to udělat. Jako poněkud nežádoucí externalitu tohoto postupu se nám podařilo zastavit chod hospodářství. Začali jsme distribuovat finanční úlevy na poplatcích a snad i finanční prostředky na pomoc podnikům pro udržení zaměstnanosti a na pomoc v nouzi pro OSVČ. Ustavili jsme Ústřední krizový štáb a asi pět ekonomických týmů, které mají navrhnout postup, kudy vede cesta k obnovení chodu ekonomiky.

Zaznělo mnohé, ale mám ten neodbytný pocit, že si autoři návrhů neuvědomují, že ekonomika není systém, kde stačí obnovit nebo udržet při životě jeho subjekty. Daleko důležitější je držet při životě síť jejich vztahů, kterým se v temných časech totality říkalo dodavatelsko-odběratelské. Dnes se to hrdě nazývá SRM a CRM, tedy Supplier nebo Customer Relationship Management. Jde o to, že již v pašijovém týdnu často není co „menežovat“, protože spousta vztahů prostě zanikla a nechci být špatným prorokem, ale zdá se mi,  že ekonomická síť, která do krize vstupovala, je už dnes vážně narušená a soustředění se na udržení uzlů nemá valný smysl. Je tedy již dnes zřejmé, že podoba hospodářství před krizí je v zásadě neobnovitelná. Obnova některé její části pak bude spíše výjimkou. Existuje představa, že stačí podepsat nové smlouvy a všechno se zase rozeběhne, ale to je naprosto zásadní systémový omyl…

Představme si hospodářství jako multidimenzionální pole vztahů fyzických i právnických osob o velice rozdílné hustotě, které při zjednodušeném pohledu připomíná síť s různě velikými uzly s různým počtem vazeb. Toto pole je hluboce vrostlé do pole společenských vztahů a tato pole se vzájemně ovlivňují a není možné je od sebe oddělit. Čtenáři KONKURSNÍCH NOVIN jsou povětšinou odborníky, kteří si umí velmi dobře představit podobnou vztahovou síť spojenou s fungováním nebo naopak krizí jednotlivých firem, podniků a korporací. V klíčových rizicích, která popisují manuály NATO, je významná položka nazvaná „zhroucený stát“. Jde v podstatě o kolaps velice komplexního uzlu informační sítě. To, k čemu v současné době pod tlakem lidí, kterým zachutnala nekontrolovatelná moc, v naší zemi a nejen v ní směřujeme, je z hlediska budoucího osudu země daleko nebezpečnější a složitější kolaps, než zhroucení některého sousedního státu nebo kupříkladu Ukrajiny.

Tito lidé postupují zcela podle myšlenky Michela Foucaulta z jeho díla „Dohlížet a trestat“ z roku 1975. „Epidemie je snem mocných, umožňuje kontrolovat populaci, určit každému jeho místo, vést o každém registry informací a vytvořit strnulý prostor, v němž každý podléhá přímému vlivu moci.“ Je paradoxní, že spousta lidí podlehla iluzi, že status quo plný restrikcí je třeba bránit za každou cenu před rozvratnými, nezodpovědnými svobodomyslnými živly a řídí se heslem „karanténu si rozvracet nedáme“. Lidé jsou připraveni v zásadě bránit cokoliv, jen když mají svůj klid. Když došlo na základě hlubšího poznání k posunu odborného pohledu na potřebnost restriktivních opatření a začalo se hovořit o strategii „promoření“, lidé zkoprnělí hrůzou začali malovat apokalyptické obrazy známé z filmů o středověkém moru a volat po ještě silnějším utažení šroubů. Znovu a znovu se ukazuje, jak účinným nástrojem vlády je debilizace společnosti, protože debilizované jednotlivce lze snadno vyděsit a ovládnout strachem tak, že sami šíří strach a hrůzu ve svém okolí, v rodinách, pracovních kolektivech, mezi přáteli, sami volají ještě po přísnějším režimu a ujišťují elity, že oni budou ti hodní, budou chodit včas všude, kam se jim řekne a udělají všechno tak, jak se jim řekne a budou pilně udávat všechny, kteří jen pomýšlejí na něco jiného nebo dokonce na odpor. Kdybychom dokázali někdy pochopit obrovské varování, kterého se nám nyní dostává z nastaveného zrcadla epidemie, varování o křehké hranici mezi svobodou a nesvobodou, a zachovat se podle něho, bylo by možné na epidemii dlouhá léta vzpomínat jako na dar z nebes.

Jak již bylo naznačeno, narušená pole a sítě sociálně ekonomických i obecně  společenských vazeb se s jistotou blížící se jedné nevrátí k původní podobě před krizí. Dochází k jejich kolapsu a je patrné, že aktuální stav dává šanci na změnu. Stejně tak jsou patrné tři základní scénáře, jak může budoucí cesta ke změně vypadat. První spočívá v tom, že necháme stávající síť dále rozpadat a pak ji necháme zase zcela přirozeně obnovovat. Má to několik nevýhod. Obnova bude probíhat v ohromném sociálním stresu obyvatelstva a tlaku elit na obnovu starých pořádků. Na konci to bude opravdu změna jako hrom, ale její náklady ponesou ti nejslabší a ne všichni z nich to vydrží. Kdybych to měl k něčemu přirovnat, tak k neřízenému „promoření“ populace novým virem při současném vypnutí celého zdravotnictví.

Druhá cesta spočívá v tom, že se budeme všemožně a za každou snažit současnou síť zachránit, na konci ji nějak narychlo zalátat a všechno směřovat k udržení  podstaty a základů současné sítě s tím, že se významně zvýší naděje  na to, že po obnově bude celá sít obdobná jako ta před krizí. Je to cesta, kterou lze nazvat cesta konzervativního plánu, opírající se o skutečnost, že spousta lidí bude usilovat v duchu „stockholmského syndromu“ o zachování systému, který je nejen fyzicky i psychicky spoutává, ale navíc jimi víceméně pohrdá a zneužívá je. Kromě jiného, tato cesta nerespektuje skutečnost, že zkušenost z krize dala podstatné části společnosti doslova křídla, zkušenost, se kterou bude těžké jí znovu nasadit chomout a klapky na oči.

Třetí cesta je cesta dialektické jednoty evoluce nebo „laissez-faire“ a určitého přirozeného plánu. Za sporů v politice, ekonomice i ve vědě se zdá, že jedno vylučuje druhé, ale není to pravda. Plán a evoluce si jsou, zejména v sociálně ekonomické problematice a společenské praxi, daleko blíže, než si jsou zastánci obou táborů ochotni připustit.

V praxi by to mělo vypadat tak, že bychom již dnes měli začít hledat a identifikovat ve společnosti všechno to, co jí činilo v době epidemické krize více odolnou, životaschopnou nebo jak se dnes módně říká „resilientní“. Stejně tak bychom měli identifikovat všechno to, co společnost poškozovalo, oslabovalo její odolnost nebo se ukázalo jako zbytečné nebo nadbytečné. Krize a krizové řízení v jejím rámci odhalily slabé i silné stránky fungování společnosti a je na čase se začít podle tohoto poznání rozhodovat, přesně podle metody, že v nás zvítězí ten vlk, kterého krmíme. Bohužel v minulosti se u nás stalo smutnou tradicí, že sentimentálně podporujeme spíše to, co zaostává a navíc je to zbytečné, než to co je potřebné a táhne nás to kupředu. Je to zcela podle fungování našeho školství, kde se vždycky dozvíte, co máte udělat, aby vaše dítě nezaostávalo v něčem, co mu opravdu nejde, namísto toho, abyste se dozvěděli, co udělá škola, aby podpořila dítě v tom, v čem se mu daří a co ho baví. Bylo by dobré, abychom do budoucna dbali důsledně na rozumný postup a rozvíjeli především to, v čem jsme dobří.

Krize nám ukázala několik důležitých momentů, které určitě stojí za to rozvíjet. Na prvním místě je nepochybně uvědomění si lidí, že nejsou jenom objekty vládních a stranických hrátek, ale že jsou to suverénní bytosti, které mají, mohou a dokážou mít reálný vliv na dění ve společnosti i jinak, než jenom tím, čemu se souhrnně říká veřejné mínění. Lidé prokázali nepochybně nejen schopnost se o sebe postarat ale především schopnost tvořit a především schopnost postarat se o jiné. Jinými slovy ve společnosti se objevil velký potenciál spočívající v nové lidské identitě, v míře sounáležitosti neboli solidaritě a v neposlední řadě v ohromném potenciálu inovací.  Souhrnně řečeno objevil se sociální kapitál zcela odlišné kvality, než jak nás jako „ovčany“ vykreslují nejen masmédia, ale i mnohé politologické a sociologické práce. Padla i řada klišé, která nám jsou o naší společnosti a nás samotných neustále podsouvána v tom duchu, že jsme tlupa zaostalých totalitních zapáchajících idiotů, s ponožkami v sandálech, tleskajících v letadle. Že si vůbec nevážíme toho, když na nás moudře spočine laskavé oko Západu, aby nás osvítilo v naší temnotě. Dokonce jsme se i teď, v období vrcholící krize od „lepšoidů“ dozvěděli, že nejlepším důkazem toho, jací jsme prosťoučcí křupani, je právě to, že jsme si sami šili roušky a pomáhali jsme si navzájem, protože nám vůbec nevadí, že se o nás stát měl postarat a nepostaral.

Pokud bychom měli formulovat některá poučení, kterých se naší společnosti v důsledku pandemie dostalo a neustále dostává, pak je celkem evidentní, že jako životaschopnější, odolnější nebo více resilientní bude před podobnými krizemi společnost nebo země, která bude mít více svéprávné obyvatelstvo, více samosprávné jednotlivé obce a ostatní organizace a do třetice bude nejen jako celek více soběstačná. Ona svéprávnost, samosprávnost a soběstačnost by se ovšem jako žádoucí vlastnosti a klíčové parametry životaschopnosti a resilience měly prostupovat celou společností a vytvářet v ní fraktální strukturu soběpodobných, v maximálně možné míře svéprávných, samosprávných a soběstačných součástí. Ta jediná může zajistit komplexní životaschopnost a resilienci naší země a její společnosti.

Z praktického pohledu stojí utváření celospolečenské i lokální svéprávnosti, samosprávnosti a soběstačnosti právě na trendech, které se u nás projevily v době krize, tedy na sounáležitosti, uvědomění si vlastní identity a důležitosti pro vlastní osud a tvůrčím přístupu k řešení problémů. Tento žádoucí pohyb zdola samozřejmě nestačí a tyto trendy je třeba podpořit systematickými politickými kroky shora. Jde především o politiku sbližování hrubého národního a hrubého domácího produktu. Jde o politiku řízeného vztahu otevřenosti a uzavřenosti našeho hospodářství. Tisíckrát jsme slyšeli z úst našich politiků, ekonomů a novinářů, že „jsme malá, extrémně otevřená ekonomika“. Tento popis je také klíčový pro popis východiska ze současných problémů. Měli bychom být o možná o něco větší, ale především o něco uzavřenější ekonomika. Ukázalo se, že nadnárodním korporacím je úplně a srdečně jedno, co se bude u nás dít a uzavřely všechny své továrny produkující osobní vozy a poslaly národní subdodavatele na žebráckou hůl. Odbory jim k tomu nadšeně tleskají a dokonce je k tomu ponoukají. Je to jednoduché. Odbory na jedné straně vedou licoměrnou kampaň proti vyvádění dividend tam, kam patří. Dobře vědí, že je to marná a hlavně nezákonná, leč líbivá snaha, která má jenom zastřít, že ve skutečnosti potupují ve shodě nebo přímo kolaborují se správními radami nadnárodních korporací. Radostně s nimi přihlížejí k likvidaci místní ekonomiky a všech, kteří nežijí jako zaměstnanci ze závislé práce. Jejich činnost je opravdovou parodií na to, čím byly odbory v době, kdy jim šlo především o solidaritu pracujících. Tyto nadnárodní molochy již dnes mají ve stínu a pod záminkou epidemie připravenou transformaci své výroby směrem k větší robotizaci a přechodu na elektromobilitu. Z toho vychází jediné, a tím je masová ztráta pracovních příležitostí. V průmyslu zasaženém epidemií se ovšem bude propouštět daleko snadněji, než v průmyslu zasaženém další průmyslovou revolucí.

Proto je třeba budovat nový, více „národní“ průmysl postavený na inovacích, moderních technologiích a „chytrých“ řešeních. Stejným způsobem vybudovat národní nebo zemskou energetiku a zemědělství a celou dopravní a informační infrastrukturu země. Tuto infrastrukturu pak dokázat napojit nad infrastrukturu našich sousedů a vytvářet síť bilaterálních nadnárodních vztahů. Jestli je něco evidentní, pak je to skutečnost, že ta stávající selhala.

To neznamená, že máme všechno to, co bylo, nějak ostrakizovat, zavrhovat nebo dokonce kriminalizovat. Jak by řekl major Terazky. „Čo bolo, to bolo, terazky ideme ináč…“

 

Nastavené zrcadlo V.

Až budou čtenáři KONKURSNÍCH NOVIN číst tyto řádky, nebude, jak se zdá, konec koronavirového a jiného šílenství všeho druhu. Počet odborníků na virus a epidemiologii již zřejmě překročí počet nakažených. Zástup generálů po bitvě bude daleko větší, než byly zástupy spoluobčanů v hobby marketech o Velikonocích nebo testování na protilátky chtivých spoluobčanů v pražské Kateřinské zahradě nebo Náměstí Míru. Ohromné fronty na jehlu a výtěr svědčily o nedostatku kulturního vyžití v metropoli, neboť bylo patrné, že šlo široko daleko o „jedinou show ve městě“. Kromě šílenství koronavirového se do života společnosti plně promítlo i šílenství spojené s výročím konce Druhé světové války v Evropě, od kterého uplynulo tři čtvrtě století. U nás je toho šílenství okořeněno poněkud chaotickou historií pražského povstání, po kterém nezůstal jenom název zastávky metra, ale i velký a nikdy neutuchající spor o to, kdo že to tenkrát v Praze vyhrál válku. Komu by se zdálo tři čtvrtě století jako dostatek času na ujasnění si historie několika málo dnů, tomu je třeba připomenout více než dvousetletý spor o pravost rukopisů královodvorského a zelenohorského. Jenom pro zpestření absurdity celého sporu je dobré vědět, že rozhodující vliv na dosud převládající názor, že jde o padělek, má vídeňský ministr kultu a osvěty, jakýsi Paul Gautsch baron von Frankenthurn. Ten prostě přesunul rukopisy z osnov staročeské literatury do osnov literatury novočeské a české školství se, jak všichni dobře víme, drží vídeňských mustrů víc než kdy Vídeň sama. Politicky v nové republice tento pohled Vídně zaštítil vůbec největší a tradiční odpůrce rukopisů, profesor T. G. Masaryk, který, jak víme, se stal naším prvním prezidentem. Osvoboditelem, kterému se neodporovalo. Odmítal jejich pravost, ale zpochybňoval i jejich básnickou úroveň. Masarykova neláska škodila rukopisům stejně jako neláska profesora a později ministra Zdeňka Nejedlého Antonínu Dvořákovi. Nikdy nebylo skutečně vědecky prokázáno, že jsou rukopisy falza. Tento, v zásadě akademický spor, který byl drtivé většině národa zcela ukradený, byl veden s takovou intenzitou a tak nevybíravými prostředky, že dnešní „pomníkiady“ jsou proti tomu etudami společenské konverzace. Měl i své oběti, akademiky, kteří pod mediálním tlakem oponentů, především odpůrců pravosti, spáchali sebevraždu. Je to takové „echt české“, takže se máme i v případě sporu o to, kdo v rámci tzv. Pražského povstání, které bylo ve skutečnosti povstáním zemským pod vedením ČNR, vyhrál válku, opravdu na co těšit…  

Pokud bychom si měli položit otázku na věčné téma, co dělat v takové turbulentní době, kdy se hovoří o tom, že jsme ve „válce s koronavirem“, je třeba zmínit důležitost dobré znalosti bojiště pro úspěch v bitvě a postupně i ve válce.

Už dva měsíce slyšíme o tom, že je třeba zlepšit plošným testováním odhad objemu a rozdělení zasažení virem v naší populaci. Na zahájení testování jsme až do posledního dubnového týdne a v době, kdy vznikly tyto řádky, jsou známy první výsledky. Ukázalo se, že přirozená imunizace naší společnosti je velmi nízká a že má u nás koronavirus stále válečné pole otevřené. Analýza výsledků bude pokračovat, ale předvídatelnost postupu viru je stále nízká. Ukázalo se, že příprava takového výzkumu, podobně jako příprava tzv. „Chytré karantény“, byla o něco složitější, než se zdálo. Svou roli jistě sehrálo i to, že obě první proaktivní opatření měla na náladu lidí velice příznivý vliv, takže o nich kde kdo s nadšením hovořil jako  o hotové věci a porcoval tak medvěda, který ještě nevylezl po zimním spánku z brlohu, natož aby běhal po lese. Zcela opačný vliv pak mělo nevinné slůvko „promoření“, které sice znamená ve skutečnosti přirozenou imunizaci, ale probudilo v řadě našich bližních reakci až hysterickou.

Vést válku na neznámém bojišti je, jako když slepý sráží klackem netopýry v tunelu a podle toho to v téhle válce také vypadá. Naslepo fungují jenom plošná opatření, která nutně dříve nebo později začínají být místo dobrého sluhy zlým pánem. Krásně to bylo vidět na tanečcích kolem nouzového zákona a zákona o zdraví lidu, při kterých se mimo jiné tak trochu tančilo na ústavních principech. Přitom se ukázalo, že lidé se lehkomyslně vzdají svobody, především slova, pohybu i shromažďování za pochybný slib pocitu bezpečí. Přitom víme, že kdo handluje vlastní svobodu za slib pocitu bezpečí, ten nakonec nemá jedno ani druhé.  

Podobně to vypadá na „frontě“, na které bychom měli „vyválčit“ obnovu hospodářství. Rovněž zde nemáme dostatečnou mapu bojiště, neznáme klíčové prvky sociálně ekonomické sítě, které zaslouží veřejnou podporu a mohou potom být zdrojem obnovy a nové kvality sítě sociálně ekonomických a dodavatelsko-odběratelských vztahů. Neznáme odvětví a podniky, ve kterých můžeme s malými náklady obnovit velkou část sítě. Jistě je to úkol pro ČSÚ, který má spoustu dat, ale zřejmě jenom málo satelitních účtů s daty, která by ukázala, kolik rozpohybuje vložená koruna hospodářských vztahů podle toho, kam je vložena. Jiné soubory dat musí ukázat podniky, které když se zhroutí, tak fatálně postihnou život lidí, rodin a obcí ve svém okolí. Třetím kritériem je, že bychom měli investovat nejrůznější prostředky do podniků, které jsou konečnými producenty a mají na našem území a pod naším vlivem i odbyt. Vytvoření kvalitní mapy tohoto bojiště není snadná práce, ale již dnes by to měla být priorita, na které by měli spolupracovat všichni, veřejná i soukromá sféra. Obce, města, kraje, stát, podnikatelské organizace, komory, NERVy a think-tanky všeho druhu, akademická sféra a především lokální zkušenost. Jde o určitý kvalitativně nový pohled na obnovu a funkčnost hospodářství ve smyslu  jeho odolnosti. Už by nemělo jít jenom o hrubý domácí produkt a o zisk, ale o hrubý národní produkt a resilienci.

Uplynulé týdny ukázaly, jaké morální, lidské, mentální i inovativní kapacity se mezi našimi spoluobčany ukrývají. Jde jenom o to, aby je vláda nepohřbila dříve, než budou moci ukázat, co skutečně umí a dokážou. Způsob, jakým se vláda vypořádala s lednovou iniciativou „hackatonu“ nebo s nabídkou českých firem na výrobu ochranných prostředků, je opravdu varující. Způsob, kterým vláda „obchodovala“ s dovezenými ochrannými pomůckami, které lidi mezitím šili doma zdarma pro sebe, své sousedy i pro ty, které měla povinnost zásobovat vláda, je ostudný. 

Dá se říci, že slovo chaos je tím, co nejlépe vystihuje stav, do kterého jsme se díky souběhu epidemie, vnitřních společenských a politických sporů a v neposlední řadě i přetrvávajícího sucha, my, naše země a společnost dostali. Slovo „chaos“ hezky opsal doktor Rychetský, který označil některé signály za „nerozluštitelné“. Je možné hovořit o počínajícím kolapsu sítě dosavadních sociálně ekonomických vztahů. Při pozornějším sledování našeho prostředí si můžeme povšimnout projevů několika všeobecně známých školních pouček. Když se ovšem podíváme na to, zda za zvýšenou škodlivostí jednotlivých vlivů a zároveň za jejich společným, zdánlivě až skoro koordinovaným vlivem na situaci není nějaký společný jmenovatel, pak uvidíme jediné. Je to naše pýcha, morální hazard a masové zneužívání aktuálního společenského postavení doslova kýmkoliv, jakkoliv a proti komukoliv. Je to kolem nás patrné v takové míře, že by některým slabším povahám mohla daná situace zmutovat do podoby alegorie na sedm ran egyptských, popřípadě sedmi ran na konci času ze Zjevení svatého Jana. Neplést, prosím, tato biblická starozákonní i novozákonní podobenství se sedmi ranami sarajevskými, popřípadě se sedmi ranami do klobouku… Nicméně v těchto podobenstvích se možná ukrývá i alegorie možných řešení…

Když se kolem sebe podíváme, tak především registrujeme značnou neochotu lidí postaru žít a neschopnost elit po novu vládnout. Jde o klasickou učebnicovou situaci, kterou někteří klasikové nazývají revoluční a jiní klasikové zase jinak. Je to klasický projev stagnace, který některé autority nazývají zahníváním, jiné evolučním zamrzáním a na NKÚ „jaksi zasukovaným“. Jedna z únikových cest z takového „jaksi zasukovaného“ stavu je posun celého systému na jinou, pokud možno vyšší úroveň složitosti. Je to únik před stagnací, ale především před kolapsem, který má charakter spontánního, nikým neřízeného pádu na nižší úroveň složitosti. V souladu s touto možností pozorujeme tlak části elit a jejich následovníků posunout společnost a její hospodářský život na novou úroveň, zejména prostřednictvím nastupující průmyslové revoluce, nové etapy robotizace, automatizace a internetu věcí. Je evolučním pravidlem, že každý posun na vyšší nebo jinou úroveň složitosti je doprovázen několika jevy směřujícími ke změnám v dosavadním uspořádání.

Jde především o zvýšenou variabilitu a změnu specializací na základní úrovni uspořádání. Skutečnost je taková, že i když se daný systém dostane na vyšší úroveň uspořádání, jeho původní elementární součásti zůstávají zachovány, ale některé z nich mění své funkce a opakováním tohoto procesu se některé z nich stanou doslova jednoúčelovými mechanismy, a to tím více, čím jsou vzdálenější od nové vrcholové úrovně složitosti systému. Druhým jevem je větší a kvalitativně nový prostor pro uspořádání prvků určitých funkcionalit do modulárních subsystémů, zejména hned pod novou vrcholovou úrovní uspořádání. Tento proces tvorby modulárního uspořádání zasahuje až do té úrovně systému, kde už jednotlivé prvky jsou natolik specializované, že už nejsou spolupráce s ostatními schopny a plní takřka mechanicky své poslání. Slovo „takřka“ souvisí s tím, že i tyto elementární součásti živého systému jsou živé a nemohou být pouhými mechanismy. Kdysi jsme v této rubrice o mechanickém strašidlu, které svádí naše úvahy o životě a jeho podstatě na scestí, dokonce podrobně pojednávali.   

Zdá se, že historie života je charakterizována třemi megatrendy ve vývoji jeho složitosti: (1) vzrůstající komplexitou ve smyslu hierarchie, jejímž projevem je zvýšení počtu úrovní organizace uvnitř organismů; (2) zvýšení složitosti ve smyslu diferenciace, tj. zvýšení počtu různých typů součástí na úrovni těsně pod vrcholovou úrovní složitosti a (3) sestupný trend, ztráta diferenciace na nejnižších úrovních v organismech, určitý druh komplexního odtoku uvnitř částí. Tyto tři megatrendy jsou spolu propojeny a společně tvoří „evoluční syndrom“. Je to popis jevů, které se již mnohokrát opakovaly  v historii života v přírodní i kulturní evoluci. Zároveň, tak jako vždy, ponechávají tyto megatrendy ve fázovém prostoru změn vždy nějakou oblast, které se jejich vliv bezprostředně nedotýká.

Zmíněný současný souběh tlaku nepříznivých klimatických, biologických a společenských podmínek za spoluúčasti vlivu nových technologií a čtvrté průmyslové revoluce spustil nový projev evolučního syndromu, tentokrát v prostoru naší civilizace. To, co mohou jedni vnímat jako krizi, druzí jako kolaps, to vnímají jiní jako ohromnou šanci, příležitost ke změně, k naplnění svých odvážných snů o lepší budoucnosti nebo alespoň ke zničení toho, co je obklopuje v současnosti. Buď z jakéhosi hérostratovského syndromu, radosti z ničení nebo prostě jenom z třídní, osobní nebo jiné nenávisti. Nesmíme zapomenout ani na ty, kterých se změny zatím nedotkly nebo možná ani nedotknou. Po výčtu vnějších vlivů a hrubého přehledu rozdělení obyvatelstva na tradiční zastánce, odpůrce a nezúčastněné, aktivní, pasivní a vyděšené, zbývá připomenout klíčový vnitřní vliv, a tím je pýcha, morální hazard a zneužívání postavení, to všechno pod heslem „po nás potopa“. I to je znak toho, že jen málokdo už sází na budoucnost podle současného střihu.

Zní to možná až příliš čítankově či pohádkově, ale pro většinu z nás vedou ze současné poněkud nepřehledné situace pouze tři různé cesty. Tou první je prostě nedělat nic a čekat na to, co přijde. Tou druhou je dělat cokoliv za každou cenu a věřit, že to něco přinese. Třetí cestou je následování těch, kteří někam jdou, aniž bychom my sami tušili kam. Než se ovšem vůbec vydáme na cestu, měli bychom si vyjasnit, kam chceme jít a hlavně proč tam chceme jít, zda vůbec máme opustit místo, na kterém sedíme. Jinými slovy, když tlučeme hlavou do zdi, měli bychom vědět, že je za ní něco opravdu zajímavého. Ani jedna z těch zmíněných tří cest není úplně šťastná, ale existuje určitá jejich syntéza, která spočívá v tom, že si uprostřed chaosu změn a evolučních megatrendů je vždycky dobré vytvořit nějaké východisko. Je zřejmé, že v tomto úsilí o maximálně možný pevný bod, ze kterého lze pohnout zemí, budeme různě úspěšní podle toho, jaké bylo naše dosavadní sociální zázemí a míra důvěry, která nás obklopovala. To, bez čeho se však neobejdeme, to, co je podmínkou nutnou, ovšem nutně nikoliv postačující, je etické zkoumání našeho prostředí a kritické myšlení. Musíme se pokusit oddělit podle obou kritérií, obrazně řečeno, zrno od plev a zároveň se pokusit potlačit nejen v sobě, ale i ve svém okolí onu tendenci ke zneužívání svého postavení, k ryze bilančnímu vyhodnocování situací a přijímání řešení. Jinými slovy, než se vydáme nějakou cestou, měli bychom si kolem sebe vytvořit určitý mikrosvět, bublinu, ve které bychom mohli fungovat podle vlastních představ a zbytečně přitom neobtěžovali druhé.  Takových bublin může být celá řada, podle různých druhů vztahů, které jsme schopni navazovat a rozvíjet. Bublina místní, profesní, zájmová, věroučná… Možná je to pro některé směšně málo, ale zejména v turbulentních dobách je náš skutečný vlastní malý, ale odolný svět hodnotou, která převyšuje hodnotu často zavádějících představ o tom, že jsme součástí něčeho velikého a důležitého, i když to s námi hází jako s nudlí v bandasce, popřípadě s mastným papírem v průjezdu.

Snad to celé lépe pochopíme, že ta námi vytvořená bublina našeho světa je bublinou naší svobody, je předpokladem, že jsme vůbec schopni užívat velkých svobod zaručených ústavou a zároveň za ně ručit druhým. Jenom odolná síť bublin naší osobní svobody může čelit zavlečení jednotlivců i společnosti do novodobého otroctví…     

 

Nastavené zrcadlo VI.

Mělo by to být pro každého svým způsobem uspokojující, pokud se jeho dřívější malé prognózy současné situace, učiněné v minulém „nastaveném zrcadle“ do značné míry potvrdí, ale opravdu bych se raději zcela mýlil. Obě hysterie, které se začaly v uplynulém období utěšeně rozvíjet, tedy koronavirová a pomníková, neutichly, právě naopak, nabraly celou řadu nových, dříve netušených rozměrů a podob.

Především se v pandemickém i pomníkovém příběhu rozvinulo „popíračství“ předchozího vývoje nebo stavu. Zatímco v příběhu pandemie se vesele popírá cokoliv a kdokoliv doslova ze dne na den, tak v příběhu pomníkovém jde o zaryté popírání nejen historických epizod, ale celých historických etap. V obojím hraje na všech stranách velkou roli ohromná sebedůvěra, drzé čelo lepší poplužního dvora, všeobecná hrubost, nevzdělanost a tmářství.

Nejde zdaleka jenom o to, že existuje snaha zpětně popřít jakékoliv kroky vlády a epidemiologů, které byly učiněny v době, kdy byla velmi nízká, úroveň poznání o viru a jeho šíření. Jsou každodenně zpochybňovány zaručenými zprávami i způsoby testování, celý postup shromažďování dat, je vysmíván záměr o vytvoření originální české vakcíny. Rád bych k tomu připodotknul, že jsem byl v letech padesátých a šedesátých masivně očkován výhradně československými vakcínami a nejen že jsem to přežil, ale žádná z dotyčných chorob se mě nechytla. Dnes se dozvídáme, že očkování je příčinou autismu, ohrožuje lidi na fyzickém a duševním zdraví, činí z nich nesvéprávné poddajné jedince ovládané jakousi světovou mocí, popřípadě Billem Gatesem. Viry a epidemie jsou šířeny z dopravních letadel prostřednictvím jakýchsi „chemtrails“ a nejnověji sítěmi 5G. Připomeňme, že odpor k datovým sítím 5G roste nejen v Jeseníku, ale že vysílače 5G hoří i v Anglii. Lidé tomu všemu až v nebezpečném rozměru a počtu věří, v Jeseníku chtějí o síti 5G referendum a při startu kosmické lodi Crew Dragon byly při jeho sledování na stránkách NASA patrné výkřiky „fejk“, vyjadřující skutečnost, že celá kosmonautika je podvod elit, stejně jako očkování, kulatost země nebo heliocentrismus… Bylo by to zábavně, kdyby to nebylo tak nebezpečné.

Praha byla osvobozena podle části jejích politiků, novinářů a historiků několika tisíci povstalců z řad převážně civilního obyvatelstva za pomoci několika set vlasovců a těch příslušníků vládního vojska a četnictva, kteří náhle přestali kolaborovat s protektorátní mocí. Přemožení miliónové Schörnerovy armády bylo pro tuhle partu amatérů a náhle prohlédnuvších kolaborantů prostě hračkou. Skutečnost, že osvobození Prahy začalo nad Londýnem a před Moskvou, stejně jako na Pearl Harboru, že to byly operace sovětské i americké armády, které vytvořily strategický tlak, který umožnil samotné provedení národního povstání v českých zemích, dnes pražské politiky vůbec nezajímá. Jde jim jenom o popření všeho, co bylo, a vybudování doslova a do písmene opačné verze příběhu. Navíc jde o opravdu extrémní podobu pragocentrismu, protože ve své podstatě popírá, že by cokoliv, co má na pražské dění vliv, mohlo nebo může probíhat za hranicemi velké Prahy. Touto tezí se pražští politici důsledně řídí i v současnosti a pražský magistrát vystupuje navenek jako reprezentant izolovaného, nejlépe létajícího ostrova zázraků. Trochu to připomíná Swiftovu Laputu z Gulliverových cest. Je přitom fascinující, kolik lidí jim a jejich pomocníkům věří i to, že údajný atentátník s ricinem v kufru, který je ve skutečnosti ředitelem Kulturního centra Ruské federace, je přijel potrestat ještě dříve, než pokoutně odstranili Koněva ze soklu v Dejvicích nebo vztyčili pomník vlasovcům v Řeporyjích. Je to jedno, opak je pro ohromnou skupinu obyvatelstva podobně lákavý jako lampa pro můry a jiný noční hmyz. Připusťme na druhou, že ani rekce Ruska na dané události není úplně adekvátní a podporuje přirozenou touhu nikoliv nepodstatné části našeho obyvatelstva „ty rusáky tak trochu nas…“

Rád bych v dnešním textu nastavil zrcadlo u nás velice rozšířenému mentálnímu zrcadlení naší minulosti, které můžeme směle nazvat „opakismus“. Než k tomu přistoupíme, rád bych připomněl myšlenku, které je připisována mnohým moudrým autoritám a v textech této rubriky náleží nejčastěji umírajícímu rabímu, který říká o podstatě světa to, že všechno je jinak. Možná je všechno jinak, určitě je mnohé jinak, ale rozhodně není všechno naopak.

Dovolím si dvě malé vzpomínky. Někdy na jaře v roce 1990 jsem měl možnost se setkat v úzkém kruhu s mladými konzervativními poslanci Dolní sněmovny, kteří vyrazili zkoumat průběh a dosavadní výsledky sametové revoluce v Československu. Byli zde již několik dní, a protože chtěli být naprosto korektní, spravedliví a neutrální, tak posléze navštívili i tábor poražených. Vzpomínám si matně, že jsme si nějakou dobu vzájemně vyjasňovali, že ani historie britské konzervativní strany není úplně bez poskvrny jako z nedělní školy, křišťálově čistá, čistější než křišťál sám… Když jsme se shodli na tom, že všude je něco, kupříkladu u nás Palachův týden a u nich Krvavá neděle, tak jsme si měli najednou mnohé co říci, protože nám bylo všem plus minus třicet. Když se loučili, řekli nám myšlenku, kterou si pamatuji celý život. Víte, pánové, na nás to tady dělá takový dojem, jako když někdo vjede s velkým pluhem na tři sta let pečlivě udržovaný, válcovaný, kropený a stříhaný golfový green s přesvědčením, že až ho pluh zorá a otočí, tak zespoda bude ještě rovnější a zelenější. Džentlmeni se ani neujistili, jestli vůbec víme, co je to golf a green, a odkráčeli západním směrem na hrdý Albion.

Druhá vzpomínka patří leporelovému příběhu, který se jmenoval „Ema naopak“ a sloužil nám doma jako oblíbená pomůcka při řešení drobných výchovných problémů, které se vyskytly v útlém dětství naší dcery. Ta mi vytanula na mysli až ve chvíli, kdy jsem se mohl seznámit s tradičně velice zajímavou a myšlenkově bohatou esejí Václava Bělohradského „Virus času“, která vyšla v Salonu Práva 28. května. Dovoluji si čtenáře KONKURSNÍCH NOVIN vyzvat k jeho přečtení. Navíc je doplněn krásnou ilustrací Jiřího Davida, vytvořenou právě pro tento text, což v dnešních novinách nebývá úplně obvyklé. Pokud bychom měli zobecnit základní myšlenku Bělohradského eseje, pak by to byla teze, že v lidských dějinách není žádný řád opakem řádu minulého, jen jeho více či méně rozumnou a více či méně konsenzuální modifikací. Víra v budoucnost, jež bude opakem minulosti; není než zhoubným bludem.

Česká politická paměť je nakažena bludem opaku, píše Václav Bělohradský. Je zavirována patetickou touhou po tom, aby přítomnost byla opakem minulosti. Je to její chronická choroba, neumí se smířit s realistickým poznáním, že mnohé bylo jinak. Potřebuje, aby všechno bylo naopak, například, aby Babišova vláda byla opakem demokracie. Nastolit opak minulosti ovšem není v lidských silách, třeba naše současnost není opakem normalizace, je její modifikací, která nám dává jiné možnosti kariéry a nabízí jiné formy spotřeby. Mnoho věcí je dnes jinak, jak lépe tak i hůře, ale ne všechno je naopak. To dokazuje prostý fakt, že „lidský kapitál" většiny protagonistů transformace se zformoval za normalizace.

Václav Bělohradský v závěru inkriminovaného textu v Salonu Práva mimo jiné vzpomíná, jak Václav Müller, známý a angažovaný reformní ekonom, přispěl v emigraci do jedné italské antologie úvahou s názvem „Socialismus, nebo antikapitalismus“. Píše se v ní, že socialismus pojatý jako opak kapitalismu vždy zkrachuje; chce-li být úspěšný, musí „chtít být" jen jeho demokraticky a racionálně zdůvodněnou reformou. Ta úvaha měla velký ohlas, přispěla mezi italskými socialisty k hlubšímu porozumění rozdílu mezi jejich důvěrou v reformy tržního hospodářství a komunistickou vírou v systém, který bude opakem kapitalismu. Italští komunisté zahájili cestu k historickému kompromisu a spoluvládě s křesťanskými demokraty jako klíčovému programovému cíli strany.

Po přečtení Bělohradského textu mě napadlo, že obsahuje rovněž možnou odpověď na otázku, proč se dnes vynacházíme v takové prapodivné parodii na kapitalismus, ve kterém podle řady odborníků, politiků a masmédií údajně žijeme. Socialismus byl u nás budován před sedmdesáti lety důsledně jako opak kapitalismu. Nic nemělo připomínat první republiku, která ovšem byla z týchž důvodů parodií stařičkého mocnářství včetně parodie na císaře v osobě TGM. Před třiceti lety začaly již zmíněné odborné a politické opory minulého systému budovat kapitalismus jako opak oné parodie na socialismus. Částečně proto, že se  chtěli vyhnout obvinění, jak hluboce jsou s touto parodií spjati, částečně proto, že u nás v Čechách to prostě děláme, Bělohradského virus času, formující v nás „opakismus“ je prostě hluboce v nás… Připomínám i „pražské jaro“, které než se mohlo stát dalším opakem, srovnala invaze vojsk, následná sovětská okupace a domácí normalizace, která byla rovněž malým opakem všeho, co bylo hlásáno v průběhu „obrodného procesu“. O to větším opakem byl listopad 89, který se stal únorem 48 naopak se vším všudy.

Realita, ve které se v současnosti nacházíme, je opravdu jenom další z parodií na mnohé z po sobě jdoucích parodií, které jí předcházely. Znovu si dovolím odkázat na Bělohradského text. Jde o alegorii na dětskou „tichou poštu“ nebo na tezi o „ztraceném v překladu“, která si zasloužila i známé filmové zpracování s Billem Murrayem v hlavní roli. Shodou okolností jsem měl nedávno možnost být konfrontován s vlastním textem, který byl zcela korektně přeložen do cizího jazyka a zpět do češtiny. Byl jsem překvapen, jaké významové posuny na zcela nečekaných místech to přineslo, o totální proměně ducha některých částí textu ani nemluvě.

Naše dnešní zrcadlo o „opakismu“ by nebylo úplné, kdybychom se nepokusili hledat odpověď na otázku, proč je opak pro mnohé z nás tak neobyčejně přitažlivý. Proč nám nestačí, že věci jsou prostě jenom poněkud trochu nebo popřípadě trochu více jinak. Není to odpověď úplně jednoznačná, důvodů je hned několik. Především je to nedostatek elementárního vzdělání v chápání a rozlišování některých pojmů. Tak jako existuje všeobecné zmatení pojmů „věřící“ a „člen církve“, stejně jako mezi pojmy „církev“ a „víra“, tak existuje zmatení v pojmech „pravdivost“, „pravda“ a „názor“ nebo „úhel pohledu“. Naše doba, která je někdy nazývána „postfaktickou“, přinesla tezi, že „každý má svoji pravdu“. To je ale zavádějící a  nebezpečné.

Lidé si tak dokážou snadněji namluvit, že jsou nositeli „té jediné“ pravdy a tudíž oprávněni pomocí jí utlačovat druhé. Přitom už filosof na trůně, římský císař Marcus Aurelius napsal, že to, co slyšíme nebo vyslovujeme, není pravda, ale názor, a to, co vidíme, je náš úhel pohledu a nikoliv pravda. Dnes se většině lidí bohužel dostává spousty informací, ale za nevalného individuálního vzdělání a bez výchovy ve smyslu mezilidské  komunikace a kooperace. K této výchově patří neodmyslitelně výchova k etickému vnímání událostí a jevů našem prostředí. Je skutečností, že napříč časem i prostorem záleží osudy jednotlivců a jejich společenství právě na etických postojích. Problém nebývá v tom, že tyto etické postoje jsou různé, problémy nastávají, až když etické postoje absentují. Pokud je nemá jednotlivec, přestává být člověkem, pokud je nemá hodně jednotlivců, jejich společenství ztrácí životaschopnost, člověčenství, soběstačnost, tedy všechno to, co se v poslední době skrývá za cizím pojmem „resilience“. S nedostatkem individuálních etických pohledů, názorů a soudů se ze společnosti ztrácí její idea a duch. Z dějin víme, že to jsou to právě idea a duch společenství, na kterých dotyčná společenství vznikají, trvají s nimi a také s nimi zanikají.

Jedním ze základních kamenů etiky je otázka symetrie informací a znalostí. Obecně platí, že bychom měli usilovat o to, aby rozhodnutí, jehož se účastní více osob, byla učiněna až tehdy, když si jsou všichni a zároveň jeden každý jistý tím, že neví o důsledcích daného rozhodnutí víc než ostatní. Představme si to na jednoduchém schématu „prodávající–kupující“. Tradiční starověké středomořské obchodní právo s kořeny v Babylonu se snažilo k této zásadě blížit.

S inovací „caveat emptor“, tedy „běda kupujícímu“, přišlo až právo a zejména obchodní praxe římská, židovská, křesťanská a islámská. Zcela přirozeně se nám tedy i v současné praxi zdá normální, že obchod je opatrná loupež a ošizení jednorázového obchodního partnera je standard, zvláště když to není bratr ve víře nebo jinak bližní…

 

Toto konstatování nás obloukem vrací na počátek, k otázce extrémní obliby opaku a inklinace k černobílému vidění světa, přičemž je jedno jestli černá nebo bílá. Obojí je stejně dobré a dokonce opakovaně. Hlavně nic šedého, žádnou pochybnost. K tomu jsme svědky naprosté neodpovědnosti některých politiků a mediálních mágů, kteří se vyžívají v komunikaci ve stylu „tohle je taková blbost, že by se to mohlo lidem líbit“. Je to neveselé konstatování, ale nemůžeme se vyhnout tezi, že je to všeobecná debilizace společnosti, která probíhá doslova na všech frontách, kde se lidé setkávají s informacemi, školství nevyjímaje. Součástí této debilizace je samozřejmě patřičná podpora sebevědomí každého debilizovaného jedince tak, aby se cítil mentálním gigantem, nejen vyvoleným, ale i povolaným debilizovat jiné.

Možná je k zamyšlení, jestli v úvodu textu zmiňovaný „opakismus“ nedoplnit v duchu jiných velikých ideologií a učení dalším slovem a pomlčkou. Pak by to byl „pakismus-opakismus“. Jen těžko se lze ubránit dojmu, že obraz popisovaný anglickými džentlmeny a esejí Václava Bělohradského mohou dát dohromady jen opravdová „paka“. Ale vězme, že současná paka a současná podoba pakismu-opakismu jsou nejen produktem a zrcadlem dneška, ale rovněž zrcadlem českého společenského a politického myšlení v uplynulém století, které jsme před časem nazvali „stoletím hledání ztraceného trůnu“…

Měli bychom si uvědomit, že pakismus-opakismus jde přímo proti stabilitě a trvání, základním evolučním kritériím. Následky jsou pro nejen pro paka, ale i pro jejich společnost, nabíledni

 

Nastavené zrcadlo VII.

Minulé pokračování „nastavených zrcadel“ se neslo ve znamení kritického pohledu na podivný jev „opakismu“, který byl v samotném závěru úvahy nazván „pakismus-opakismus“. Neměl by být vnímán tak, že někteří z nás nemají mít právo na svůj názor, ať již je jakýkoliv, nebo dokonce nemají mít právo jej veřejně hlásat. Svoboda slova a myšlení je nepochybným základem každého jen trochu rozumného společenského uspořádání. Jakékoliv omezení svobody slova je ve svobodné, demokratické společnosti nejen nepřípustné, ale je pro takovou společnost doslova zničující. Cenzura je nepřípustná, svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny, říká explicitně text Ústavy České republiky. Přesto jsme svědky každodenního systematického tažení proti těmto svobodám z nejrůznějších stran, a to především od těch z nás, které se jimi sami nejvíce ohánějí. Míní tím ovšem svobodu svého slova, které vnímají jako nadřazené všem ostatním slovům.

Dnešní text patří myšlenkám jednoho z největších myslitelů devatenáctého století, „století páry“, anglického filosofa Johna Stuarta Milla. Esej s příznačným názvem O svobodě napsal v roce 1859.  Jeho druhou kapitolu tvoří právě úvahy o svobodě myšlení a slova. Celá Millova esej O svobodě vyšla v češtině ve dvoudílném sborníku jeho prací pod názvem John Stuart Mill: Vybrané spisy o etice, společnosti a politice v nakladatelství OIKUMEN. Nastavme si zrcadlo dnešku pomocí jeho některých myšlenek z druhé kapitoly eseje…

Kdokoliv, kdo se nad tím zamyslí, se nebude pohoršovat nad skutečností, že ti lidé, kteří nás upozorní na pravdy, jež bychom přehlédli, ze své strany zase přehlížejí pravdy, které jsou jasné nám. Možná dokonce v situaci, kdy je populární pravda sama jednostranná, si bude i přát, aby si pravda nepopulární nacházela také pouze jednostranné obhájce. Ti totiž bývají nejenergičtější a dokážou si vynutit pozornost pro zlomek pravdy, který oni považují za pravdu celou.

V osmnáctém století všichni vzdělanci a jejich následovníci takřka zbožňovali civilizaci a všechny zázraky moderní vědy, literatury a filozofie a žili v pevném přesvědčení, že při srovnání staré a nové doby by nová vyhrála ve všech ohledech. A v tu chvíli mezi ně přistála bomba v podobě Rousseauova učení a roztrhla strnulou masu jednostranného myšlení na tisíc kusů tak, že bylo nemožné ho dát znovu dohromady bez přidání nové pravdy. Nebylo to tím, že by běžné názory byly dál pravdě než ty Rousseauovy. Naopak obsahovaly více pravdy a méně omylů. Ale přesto všechno jeho učení obsahovalo velkou část pravd, které scházely obecnému mínění. Ty byly proudem duševního života dále unášeny a zůstaly jako cenná usedlina, když vody opadly. Hodnota přirozeného života, vysilující a znemravňující vliv umělých společenských poměrů, pouta konvence a její prázdné formy jsou myšlenky, které si od dob Rousseaua každý vzdělaný člověk pamatuje. Jejich čas ještě přijde a i dnes se pořád musí hájit, avšak už ne slovy, ale skutky, protože slova už svou úlohu dohrála.

V politice je obecně známou věcí, že strana pořádku a stability a strana pokroku a reformy jsou nutné elementy zdravého státního života do té doby, než jedna ze stran rozšíří své pochopení, stane se stranou pořádku a pokroku a získá schopnost rozhodovat, co je nutné zachovat a co odstranit.

Oba tyto směry myšlení mají prospěch z nedostatků druhého a přece je to z velké části odpor druhého, který je udržuje v mezích zdravého rozumu. Když nebudou se stejnou svobodou vyjadřované argumenty pro demokracii i pro aristokracii, pro soukromý majetek i pro rovnost majetku, pro spolupráci a konkurenci, luxus i zdrženlivost, sociální i individuální element, svobodu a pořádek a jak se všechny ty protiklady praktického života jmenují, a pokud nebudou uplatňovány se stejným talentem a energií, nedosáhnou oba elementy toho, čeho si zaslouží. Jedna miska bude vždy převažovat druhou. Pravda je ve velikých a praktických záležitostech života otázkou smíření a spojení protikladů. Velice málo myslí je dost obsáhlých a nestranných, aby aspoň přibližně poznaly pravdu, a musí tedy dojít k hrubému vyřízení bojem mezi vojsky stojícími pod nepřátelskými korouhvemi.

Pokud má některá strana při vyřizování velkých otázek, které jsme právě vypočetli, větší nárok na to, abychom ji nejenom trpěli, ale i podporovali, je to ta, která je v určitém čase a na určitém místě v menšině. Zastupuje totiž nejzanedbanější zájmy a lidské záležitosti, které jsou právě vystaveny nebezpečí újmy.

V závěru této pasáže je John Stuart Mill velkým optimistou a shlíží velice shovívavě na tehdejší viktoriánskou společnost, když píše:

Vím dobře, že v naší zemi nikdo nerozporuje odlišná mínění o většině těchto otázek. Uvádím je pouze proto, abych četnými příklady uznaných případů dokázal obecnou platnost skutečnosti, že za současného stavu vývoje lidského myšlení to jsou pouze odlišné názory, jež dají spravedlnost všem stránkám pravdy.

Možná však bylo tehdejší prostředí britských elit skutečně v otázkách vztahu k odlišným názorům vyspělejší,   než jak tomu je dnes nejen v samotné Británii, ale i jinde v Západním křesťanském světě.

Když hovoříme o tom, že bychom měli uznávat etické pravdy, které křesťanské učení neobsahuje, tak tím nemáme na mysli, že bychom měli ignorovat ty pravdy, které obsahuje. Takovéto přehlížení je škodlivé a mohlo by vést i k mnohému zlu. My toto riziko ale musíme brát jako cenu, kterou platíme za něco nevýslovně hodnotnějšího. Jestliže si jedna část pravdy dělá nárok na pravdu celou, musíme tento nárok odmítnout. A pokud pak nastoupí obrat z druhé strany, který svádí k nespravedlnosti vůči té první, měli bychom si na tuto jednostrannost opět stěžovat, ale to neznamená, že bychom ji měli zakazovat. Chtějí-li křesťané poučovat nevěřící o spravedlnosti ke křesťanství, musí se nejdřív sami chovat spravedlivě k ateismu.

Pravdě neprokazujeme žádnou službu, pokud zatajujeme skutečnost známou všem, kdo znají dějiny myšlení Je nepopíratelnou skutečností, že značná část nejušlechtilejších a nejcennějších mravních učení vzešla od lidí, kteří buď neznali křesťanství vůbec, anebo je znali a zavrhli.

Netvrdím, že by neomezené používání svobody myšlení zastavilo zlo náboženského a filozofického sektářství Každá pravda, kterou berou lidé s omezeným rozhledem vážně, bude nevyhnutelně obhajována, vyučována a prakticky uplatňována takovým způsobem, jako kdyby na světě žádná jiná pravda nebyla (nebo aspoň ne taková, která by ji mohla omezit). Připouštím, že tato všeobecná náklonnost k sektářství nebude svobodou diskuze omezena a je možné, že často bude ještě stupňovaná a zostřená. Pravda, která měla být viděna a nebyla, bude zavrhována o to urputněji, protože ji hlásají oponenti.

Ale boj o pravdu je nejcennější pro klidné a nestranné diváky a ne pro vášnivé obhájce. Pro pravdu není nejhorším zlem prudký boj jejích jednotlivých částí, ale umělý klid, který nastane, když se jedna část pravdy potlačí. Pokud lidé mohou vyslechnout obě části, je stále ještě naděje. Teprve když naslouchají jenom jedné straně, stane se, že omyl ustrne v předsudek a že i část pravdy na jedné straně přestane působit jako pravda, protože se přeháněním stane nepravdou. Bohužel žádná duševní vlastnost se nevyskytuje tak vzácně jako schopnost s pochopením rozhodnout spornou otázku mezi dvěma stranami, z nichž má pouze jedna obhájce. A proto má pravda vyhlídku na uznání jen v takovém případě, kdy každá strana, každé mínění obsahující aspoň zlomek pravdy najde nejen obhájce, ale i přímluvu, která bude vyslechnuta.

Dále Mill nabízí určité shrnutí do čtyř bodů, ve kterých podtrhuje důležitost alternativních názorů.

Nyní jsme zjistili, že pro duševní zdar lidstva, na kterém závisí každý jiný jeho zdar, je nutná svoboda myšlení a svoboda slova, a to ze čtyř různých důvodů, které ještě jednou shrneme a zopakujeme.

 l. Každý názor, který je umlčován, může být pravdou. Pokud s tímto tvrzením nesouhlasíme, považujeme sami sebe za neomylné.

2. I pokud se umlčený názor většinově mýlí, může obsahovat element pravdy, což se stává běžně. A protože panující mínění o nějaké otázce málokdy bývá celou pravdou, je boj protichůdných názorů jedinou nadějí na doplnění pravdy částmi, které jí ještě scházejí.

3. I když je uznaný názor ne jen částečnou, ale celou pravdou, nebude-li muset čelit silné a vážné opozici a skutečně ji nezažije, hrozí, že bude v mysli svých příznivců existovat jako pouhý slogan bez hlubšího porozumění a bez znalosti argumentů.

 A nejenom to:

 4. Hrozí, že se samotný význam mínění může ztratit anebo že bude zeslaben. Už nebude živě působit na člověka a jeho jednání, protože původní přesvědčení se zredukuje na pouhé povrchní a impotentní fráze. Co víc, bude zabraňovat růstu skutečného a procítěného přesvědčení z rozumu anebo z osobní zkušenosti.

Závěr ukázek z textu J. S. Milla je věnován tomu, co nazýváme kultivovaností diskuse nebo kulturou komunikace. Forma a pravidla diskuse jsou velmi důležitá, ale klíčový zůstává obsah.

Než opustíme otázku svobody slova, měli bychom se ještě vyjádřit k námitce, že svobodné vyjadřování všech názorů by mělo být povoleno jen pod podmínkou, že se dokáže udržet v mezích umírněné a poctivé diskuze. Mohli bychom se dlouho bavit o tom, proč je nemožné přesně stanovit tyto meze. Uvažme, že bychom je stanovili tam, kde začíná pohoršení těch, jejichž názor byl napaden. Zkušenost totiž ukazuje, že pohoršení nastupuje vždy, když je útok dostatečně silný a účinný, a že ten, který přivede své oponenty do úzkých tak, že mu již nemohou odporovat, bývá mnohdy vnímán jako extrémista, který překročil mez, zvláště pak projevil-li při obhajování své pozice jakékoli emoce. Tato praktická úvaha se obrací v mnohem závažnější námitku.

Některé způsoby, kterými se obhajuje i zcela pravdivý názor, mohou být hodné zavržení a přísného pokárání. Hlavní přečiny se ale téměř nedají dokázat, pokud se viník náhodou neprozradí sám. Ze všech nejtěžší je sofistické dokazování, které potlačuje fakta nebo skutečné důvody, udává chybně podstatu problému nebo nesprávně popisuje protiargument.

Většinou se tak děje s dobrým úmyslem a často nejhůře tak činí lidé, kteří nejsou žádní neschopní hlupáci, a proto je téměř nemožné jejich počínání označit za mravní provinění a už vůbec nemůžeme mluvit o tom, že by měl v takových případech zakročit zákon. Ohledně toho, co se běžně považuje za nepřípustnou formu polemiky, například urážky, výsměch, osobní výpady a podobně, poznamenáme pouze, že by pohoršování nad tím vzbudilo více sympatií, pokud bychom tyto prostředky chtěli zakázat oběma stranám. Většinou se však vyžaduje, aby takovým způsobem nebylo útočeno jen proti panujícímu mínění. Naopak proti odporujícímu mínění se takovým způsobem vystupovat smí bez pokárání a tento způsob dokonce pravděpodobně vynese svému uživateli slávu spravedlivé horlivosti a ctnostného rozhořčení. Největší škoda vzniká, pokud se tak používá proti nechráněné straně, a největší prospěch, i když nepoctivý, z toho má skoro vždy panující mínění.

Nejhorší přečin, kterého se můžeme v polemice dopustit, spočívá v tom, že příznivce opačného názoru označujeme za špatné a nemravné lidi a že je urážíme. Pomluvám tohoto druhu jsou většinou vystaveni zastánci nepopulárních názorů, protože jich bývá málo, nemívají žádný vliv a málokomu záleží na tom, aby se jim dostalo spravedlnosti.

Navíc oni jakožto oponenti panujícího mínění tuto zbraň sami příliš používat nemohou, protože je pro ně dvojsečná. Mínění, která se protiví rozšířenému názoru, budou totiž vyslyšena jen tehdy, pokud jejich zastánci postupují umírněně a opatrně se vyhýbají všemu, co by zbytečně narazilo. Když se tak nechovají, mohou ztratit kus vydobyté půdy.

Příliv urážek ze strany panujícího mínění odstrašuje obecenstvo od toho, aby opačný názor podpořilo anebo si ho alespoň vyslechlo. A proto bychom v zájmu pravdy a spravedlnosti měli zabránit těmto nenávistným výpadům, a kdybychom neměli jiné volby, tak spíše bránit útoky proti nepopulárním názorům než naopak. Například bychom měli zastavit spíše urážlivé útoky proti ateismu než proti panujícímu náboženství.

Veřejné mínění by se mělo při posuzování jednotlivých případů řídit jejich zvláštními okolnostmi a mělo by odsuzovat každého, kdo vystupuje nepoctivě, zlomyslně, bigotně a nesnášenlivě. Zároveň by se ale nemělo předpokládat, že nějaký člověk těmito neřestmi trpí jenom proto, že zastává určitý názor. Každý, kdo je poctivý a uvažuje nezávisle, by měl být pochválen, nehledě na to, k jaké straně se přidal. Takový člověk by měl dobře znát názory svých oponentů a jejich argumenty a tuto znalost by měl předávat dál, aniž by cokoliv přeháněl, aby je pošpinil, anebo zamlčoval to, co svědčí v jejich prospěch.

Na konci této ukázky o podobě kultury komunikace je Mill opět velmi optimistický, když píše:

Tak by měla vypadat správná veřejná diskuze. I když jsou tato pravidla často porušována, s radostí podotýkám, že dnes existuje mnoho takových, kteří se podle nich řídí, a ještě více těch, kteří se tohoto ideálu svědomitě snaží dosáhnout.

Úvahy Johna Stuarta Milla o svobodě myšlení a slova jsou dnes, v době, kdy se stále častěji a efektivněji uplatňuje „svoboda“ myšlení a slova ve stylu románu George Orwella 1984, vysoce aktuální. To čeho se nám začíná tragicky nedostávat je individuální kritické myšlení a etické hodnocení o našem prostředí. Schází nám dostatek jasných osobních názorů a pohledů. Až příliš často se spokojujeme s následováním nějakého názoru, aniž bychom měli nějaký názor alespoň na něj samotný. Dílem je to z hlouposti, dílem z lenosti, dílem z vypočítavosti.Výsledkem je to, že základy našeho společenského uspořádání, tvořené právě nadkritickým množstvím a pestrostí individuálních názorů, se začínají drolit. Společnosti se začíná nedostávat tvůrčí energie, jako základu její životaschopnosti. Energie pocházející právě z variability její základny, která je rhizosférou svého druhu právě pestrostí svého složení a bohatstvím komunikace navzájem i s rhizosférami jiných společenství.

Hrozí nám pád do nesvobody dogmatismu a tmářství…

 

Nastavené zrcadlo VIII.

Na úvod srpnového textu si dovolím malý, soukromý pohled na vývoj situace kolem pandemie Covid-19. Dopustím se vlastního názoru, který nikomu nevnucuji a o kterém netvrdím, že je správný nebo dokonce jediný správný. Jediné, co mohu tvrdit, že je to můj vlastní názor, který do našeho souboru esejů patří proto, že jde rovněž o nastavené zrcadlo nebo možná o zrcadlo nastavené jinému, mediálnímu zrcadlu pandemie.

Rád bych nejprve upozornil na to, že jsme svědky vzniku jakéhosi „kovidového náboženství“. Patří k němu jakýsi řád, možná sekta „adventistů druhé vlny“ a v neposlední řadě je tady rovněž doslova apokalyptické hnutí, které pracuje s katastrofickými scénáři až po zánik lidstva v kovidové bouři a příchod Mesiáše. Byla vytvořena bohatě strukturovaná víra v určité předměty a způsoby chování, které přinášejí údajnou ochranu před rejdy Velkého Koronáče, který sehrává roli Velkého Satana, známou v některých náboženských ritech. Důsledkem je svérázná podoba výsledků skinnerovských pokusů s holuby, kteří si v izolaci spojili přísun potravy s nějakou svou pozicí a chováním, a proto je ritualizovali, takže po skončení pokusů byli holubi nacházeni v nejrůznějších polohách nebo opakovaných pohybech. Šlo nejen o záměnu příčiny a důsledku, ale především o vytvoření iluze v holubím mozečku, spočívající v tom, že na určitém chování přísun potravy skutečně záleží.

Mnozí naši bližní, podobně jako holubi, přeceňují vliv svého aktuálního chování na vývoj pandemie a její dopad na ně samotné a jejich nejbližší okolí. V zásadě je to podobné, jako když dříve lidé věřili, že žena může rozpoutat vichřici tím, že si sundá punčochy. Dnes lidé věří nejen tomu, že virus šíří sítě 5G a dopravní letadla, ale také tomu, že mohou rozpoutat druhou vlnu pandemie tím, že si sundají roušku. Skutečnost je taková, že současná pandemie si zaslouží naši pozornost a respekt, ale je mylná představa, že se dá nějak významně ovlivnit, pokud ovšem nechceme celou společnost a její život ve všech jeho doménách totálně vypnout. Pořád ale platí, že nakonec si po obnovení normálního provozu virus dojde všude tam, kde nebylo dosaženo přirozené nebo umělé kolektivní imunity (čti promořenosti) alespoň ve výši několika desítek procent. Rád bych v tomto smyslu připomněl klidný výrok kancléřky Merkelové, která již před několika měsíci sdělila, že dokud virus neprojde zhruba dvěma třetinami obyvatelstva, tak epidemie prostě neodezní. Dnes už je údajně na několika místech planety k dispozici vakcína, ale v dostatečném počtu se jí nedočkáme dříve než na přelomu roku.

Zatím je to tak, že některé modely ukazují, že pokud průběh nemoci konkrétního pacienta skutečně imunizuje proti nové nákaze, pak nelze zobecnit, jak účinně a na jak dlouho. U vakcíny by měla být taková předpověď přesnější, ale víme dobře, jaká je situace s vakcínou proti chřipce. Nejen co se týče její účinnosti, ale především co se týče důvěry obyvatelstva k ní. Po těch letech se nechají proti chřipce očkovat jednotky procent z nás a hysterie proti očkování ve společnosti narůstá. Je to celé neobyčejně transparentní příklad tmářství, jehož epidemie je daleko horší než epidemie koronavirová. Nicméně nechtěl jsem v žádném případě činit exkurs do epidemiologie, protože pro epidemiology-naturščiky a kutily není zejména v médiích a v parlamentu doslova kam plivnout. Podívejme se tedy raději blíže na komunikaci pandemie z pozice politiků a médií směrem k lidem.

Mohlo by to být jednoduché. Základním sdělením je skutečnost, že tu máme pandemii viru, o kterém toho víme velmi málo a ještě nějakou dobu nebudeme vědět dost. Možná budeme mít dříve nějaký lék, dokonce možná vakcínu, než alespoň částečně budeme schopni říci, zda existuje chování a jednání, které přináší skutečnou prevenci. Do té doby učiníme všechno pro to, abychom měli pro všechny potřebné dostatečné zdravotnické kapacity pro léčení těžkých průběhů onemocnění a dostatek ochranných pomůcek. Velice nám záleží na účasti obyvatelstva na řešení problému. Prosíme vás velice o dodržování elementárních zásad hygieny, nošení ochranných pomůcek především v uzavřených prostorech a všude tam, kde vám to řekne váš instinkt. To nejdůležitější je zachování klidu a chodu veřejných společenských systému a hospodářských procesů.

Přeneseně řečeno ze Švejka: „Žádnou paniku, i když nemáme instrukce…“

Realita však byla, je, a jak se zdá, i bude jiná… Lidé jsou zásobování nejrůznějšími statistikami z nejrůznějších zdrojů, plných čísel, která vzájemně kvantitativně ani kvalitativně, teritoriálně ani časově nesouvisí, a to v českém, evropském i globálním kontextu. Těžko hledat lepší příklad legendárního sčítání jablek s hruškami, než neustále pokračování v číselných řadách, počínaje 1. březnem, kdy jsme měli u nás první případy. Jinak testujeme, máme jiné znalosti, možná je trochu jiný i virus. Tohle ale nestačí… Neustále se strašíme čísly z jiných zemí, které mají všechno jiné, snad kromě viru. Zdravotnictví, očkovací plány, jinou kulturní, sociální, biologickou i genetickou strukturu obyvatelstva. Zprávy pak mají jedno společné, mají zaujmout, vyděsit a prodat. Další problém je v politické indoktrinaci médií, takže se nedozvíme nic ze zemí, které nejsou dost „našinci“, snad jenom v případě, že by jim hrozilo vyhynutí. Dobré zprávy jsou obecně potlačovány nebo umně skrývány za ty špatné. K tomu se přidává i domácí politika, která před krajskými volbami stále více určuje diskurz na pandemická témata všeho druhu.

Spočteno a podtrženo, obraz pandemie stvořený politiky a médii je dalším nástrojem debilizace společnosti. Navíc je patrné, že tento způsob až násilné debilizace společnosti plodí a distribuuje strach. Distribuce strachu je v EU zásadě jediný způsob vlády bez ohledu na politickou konstelaci, a platí to nejen v EU. Funguje to, bohužel, ale když se objeví něco skutečného, reálného, co by mohlo budit strach samo o sobě, snadno se to přežene a počet psychiatrických pacientů rychle narůstá. Zvláště zranitelné jsou ženy a speciálně osamělé matky, kde se jejich osobní strach míchá se strachem o zdraví a život dětí. To však politikům a zejména médiím vůbec nevadí a dál roztáčejí ničivou komplexitu manipulace a debilizace poháněnou nevědomostí, leností, tmářstvím, strachem, zlou vůlí a touhou po zisku.

Otázka zní, zda je možné společnost aspoň trochu „dedebilizovat“ a zda na tom má vůbec někdo skutečný zájem…?!? Zda je možné nastavit pokřivenému obrazu zrcadlo, které by ho alespoň trochu znormalizovalo…?!?

Je to opravdu otázka za milión, přestože nejde o to, jak změnit svět. Jde „jen“ o to, jak začít o něm jinak informovat a komunikovat. Prvním požadavkem je, že to musíme nejprve sami chtít. Naše vidění světa totiž záleží výhradně na naší vůli.  Nejde zdaleka jen o to, že někdo vidí pohár zpola plný a někdo jiný zpola prázdný. Jde i o to, že je nám může být v podstatě lhostejné, jaké lži kolem nás někdo šíří, pokud je nepřijmeme. Jak říkávali bratři Čapkové: Království lži není tam, kde se lže, nýbrž kde se lež přijímá. Do třetice jde o to, že cizí názory, ať již jsou jakékoliv kvality, nás mohou ovládat tím lépe, čím více absentuje náš vlastní. Vlastní pohled na svět je tedy pro zdravé vnímání našeho prostředí opravdu klíčový. Ovšem je tu otázka, zda vůbec chceme mít vlastní pohled na svět. Je to totiž trochu nepohodlné, možná dokonce namáhavé, a to se dneska moc nenosí.

Je zvláštní, kolik lidí si přes ohromnou spoustu nabídek polotovarů a hotových jídel všeho druhu, sama vaří a velice si na tom zakládá. Kolik je mezi námi opravdových fanoušků toho, že něco dokážou sami, že jsou v něčem méně nebo více dovední. Lze si jenom přát, abychom si také v takovém množství a kvalitě zakládali na vlastním názoru na svět kolem nás a dění v něm, stejně jako na dovednosti si jej utvářet. Je to někdy sice trochu nepohodlné, dokonce je to trochu omezující, ale když se naučíme s vlastním názorem žít, je to skvělé partnerství. Dobrý vlastní názor dokonce nevyžaduje absolutní věrnost, dává nám dostatek svobody, ale to, co opravdu špatně snáší, je nedostatek naší péče. Mít vlastní názor, to je sice vztah na celý život, to ovšem neznamená, že ho nemůžeme měnit. Svět kolem nás se neustále mění a je tedy přirozené, že se bude měnit i náš vlastní názor na něj. To, co by se měnit nemělo, to jsou principy tvorby našeho názoru. Je to důležité i proto, abychom si navzájem, i když máme rozdílné vlastní názory, mohli porozumět.

Podmínkou tvorby a utváření vlastního názoru na naše prostředí je osobní komunikace s ním a její vyhodnocování. Je přirozené, že komunikace s prostředím jeho obraz současně mění, což má samozřejmě zpětný vliv na komunikaci. Je přirozené, že tvorba vlastního názoru je spojena s poznávacím procesem ve všech jeho podobách. Nejen poznání rozumem, ale i citem a vírou. Máme tu nástroje etického zkoumání, kritického myšlení, máme naše smysly i možnost osvojit si poznání našich současníků i předchůdců. Výsledkem by měla být vlastní zkušenost, která nám potom dovoluje mít vlastní názor a s ním je možné opět prostřednictvím nejrůznějších druhů komunikace zpětně obohacovat a spoluutvářet naše prostředí.

Přirozeně platí, že vše je součástí svého prostředí a nic nemůže být větší než své prostředí. Jinými slovy, nic nemůže stát mimo své prostředí. Platí myšlenka Ortegy y Gasset „já jsem já a mé prostředí“. Již staří řečtí filosofové před Sokratem přišli s myšlenkou poznatelnosti přírody a nad bájnou věštírnou v Delfách stálo ono legendární „Gnothi seauton“ (Poznej sám sebe).  Když si tyto myšlenky propojíme, vychází nám, že poznat sebe znamená poznat sebe a své prostředí. Poznat „něco“ nebo „někoho“ tedy znamená poznat to, co ono „něco“ nebo „někoho“ přesahuje. S touto úvahou se objevuje první náznak, že bude obtížné rozeznat, kde dotyčný předmět našeho zájmu začíná a kde končí. Pokud tedy hovoříme o poznatelnosti nebo pochopitelnosti přírody, pak tím automaticky hovoříme i o sebepoznání a sebepochopení nás samotných.

Rýsuje se nám ale způsob, možnost jak debilizaci společnosti alespoň přibrzdit, když ne zastavit. Zní to banálně, ale nezbyde, než abychom začali každý u sebe. Jde o to, že žádné zrcadlo, které by nám napravilo obraz reality, pokřivený politiky a médii a jejich „přídvorními“ odborníky, neexistuje a nejde ho vymyslet ani vytvořit podle nějakého jednotného návodu. Musí jít o tisíce zrcadélek utvářených jednotlivci z jejich vůle. Tyto jednotlivce spojuje něco jako podhoubí, ze kterého vyrůstají.

Nabízí se přirozená otázka, co je tím podhoubím. Prvoplánová odpověď zní, že je to pud sebezáchovy nebo možná přirozená plachost, která vede některé z nás k tomu, že se odmítají nechat vláčet manipulacemi jediného správného názoru. Ale to by bylo trochu málo. Nejde jenom o to, že se jedná svým způsobem nejen o záchranu společnosti před jejím úpadkem do podoby snadno manipulovatelného ovčího stáda. Nejde dokonce ani o to, že nám vlastní názor umožní zůstat celým člověkem. Jde navíc i o to, že poznávání a učení, získávání dovedností a schopností je činnost, která zvyšuje naši společenskou a tím i svého druhu evoluční zdatnost. Takové jednání zvyšující naši životaschopnost přináší jako odměnu autentické značně příjemné pocity. Je pocit, který známe jako radost z tvorby nebo z dobře odvedeného díla. Ve velice obecné rovině lze nabídnout obraz toho, že život se v rámci evoluce své životaschopnosti učí, poznává a zároveň utváří své prostředí a tím sebe sama. To už je skutečně docela hluboký vhled do podhoubí zrcadel vlastních názorů. V méně obecné, etické rovině můžeme jako „podhoubítvornou“ označit prastarou etickou zásadu, že bychom měli dbát o to, aby se v našem prostředí jednalo a především rozhodovalo za maximálně možné rovnosti informací. Ošklivě česky řečeno, neměli bychom mít ve svém prostředí vědomě „kavku“ nebo „hejla“, které lze kdykoliv oškubat. Z druhé strany snaha o informační symetrii vytlačuje z našeho prostředí „černé pasažéry“, protože jim to do určité míry znemožňuje se někde v skrytu vézt s odůvodněním, že oni „přece nemají dostatek informací“. Je přirozené, že takové naše úsilí přináší z našeho prostředí celou řadu odezev a má velký potenciál šířit se společenstvím dál  a vytvářet síťovou strukturu, i když samotné možnosti jednotlivce zůstávají z kapacitních důvodů přirozeně pořád omezené. Zbývá poznamenat, že potlačování černých pasažéru a parazitů všeho druhu je pro naprostou většinu členů nejrůznějších společenství základem pocitu spravedlnosti.

Mít vlastní názor je důležitým předpokladem k tomu, abychom dokázali žít svůj vlastní život, svým jménem a na vlastní účet. Můžeme samozřejmě žít podle nějakého vzoru, žít život někoho jiného, můžeme se jím nechat podporovat nebo dokonce vydržovat. Můžeme také jenom prostě žít a ve větší nebo menší míře parazitovat tu na něčím jméně, tu na něčím účtu. Mít vlastní názor a žít vlastní život, znamená možnost opravdu poznat sám sebe. Jedno bez druhého není možné. Cílem života musí být mysl otevřít a ne ji pouze naplnit. Otevřená mysl je darem přírody, o který máme pečovat, diamantem, který máme proměnit v briliant vlastního názoru.

Mělo by být základem jakéhokoliv výchovně vzdělávacího úsilí, ať již v rodinách, ve školách nebo nejrůznějších organizacích,  aby bylo od nejútlejšího mládí dbáno na tvorbu osobnosti. S ní je samozřejmě spojen právě vlastní názor. Mělo by se dbát na to, aby znalosti nebo poznání jiných byly „osvojeny“ a nikoliv pouze přijaty nebo dokonce memorovány. Bohužel se dělá až příliš mnoho právě v opačném smyslu. Stojí za tím dlouhodobé přesvědčení elit, že pro obecný lid je vlastní názor škodlivý a by jim dokonce mohl mást hlavy a vyvolávat ve společnosti chaos. Proto veškerá lidová hnutí kladla vždy velký důraz na vzdělávání lidových vrstev, aby posílila jejich svobodomyslnost. Dnes máme dobu, kdy je už zcela otevřeně sdělováno lidem, co si mají myslet a co si v žádném případě myslet nemají.

V každé době a za jakéhokoliv režimu však platí, že základní fronta tlaku debilizace a odporu proti němu vede nitrem každého z nás.

 

Nastavené zrcadlo IX.

Zářijové nastavené zrcadlo začíná tam, kde to srpnové skončilo. Bylo věnováno tomu, jak obraz koronavirové pandemie nastavuje skutečně nelítostné zrcadlo všemožným politickým a společenským procesům, které v něm najednou začínají vypadat úplně jinak a často se chce vykřiknout že „císař je nahý“. Minulý text skončil zdůrazněním důležitosti utváření osobnosti, kterou charakterizuje vlastní názor a pohled na svět. Září je tradičně ve znamení začátku školního roku a už před jeho počátkem bylo jasné, že situace na školách bude ovlivňovat chod společnosti více, než jsme byli zvyklí. Vrátil se nejen školní rok, ale i koronavirus a ve spojení s opravdu přitroublými semafory, manuály a směrnicemi pro postup po zjištění pozitivního testu se zdá být zřetelné, že školství bude velmi rychle paralyzováno vlastními předpisy. To následně ovlivní rodinný i hospodářský život a celou společnost.

Následoval geniální nápad, že vyjde ministerské nařízení, podle něhož by do karantény šel jen nakažený školák, pokud by se ovšem ve třídách nosily masky a respirátory. Je to masivní vylepšení proti předchozímu tělocviku neustálého nasazování a sundávání roušky a děti to jistě ocení. Kupodivu, lidé jsou docela masivně proti tomu, aby děti nosily ve třídách ochranné pomůcky. Proti jsou obecně ti vzdělanější a mladší z nás. Zdá se, že tentokrát je toto rozdělení dáno právě tím, že proti jsou prostě rodiče školních dětí. Připomenu, že ministerské nápady pro školy se ukázaly vesměs až neobvykle nekvalifikované, protože nebraly v úvahu realitu školní praxe a zejména skutečnost, že dnešní povinná školní docházka je vlastně permanentní pochodové cvičení po budově nebo areálu. Stejně tak neberou v úvahu nejrůznější davové psychózy mezi rodiči pečlivě utvářené kolem koronaviru a Covid-19 politiky, jejich odborníky a novináři. Do třetice se notoricky zapomíná na učitele, že to jsou také jenom lidé, kteří mají i jiné zájmy, než se nechat nakazit ve škole od epidemiologicky neudržitelného chumlu děti. Navíc učitelé tvoří oproti žákům jednu homogenní třídu, která když padne do karantény, tak je školu nutné zavřít. Zdá se tedy, že nejpřísnější režimová opatření by měla začít platit právě pro učitele, ale k tomu nedošlo. Učitelé se slétli z dovolených do sboroven a dnes je zřejmé, že se právě tam začíná „koronáčovi“ skvěle dařit. Vláda si nevybrala dobré řešení, když řadu konečných a zásadních rozhodnutí, ke kterým nejsou vůbec kvalifikováni, ponechala právě na ředitelích škol.

Byl bych velmi nerad, kdyby čtenáři KONKURSNÍCH NOVIN vnímali tyto řádky jako jakousi kritiku postupu naší politické reprezentace, veřejné a státní správy za každou cenu. Je důležité připomenout, že tak trochu zmatek je díky koronaviru skoro všude a Česká republika je naopak zemí, která situaci zvládá velmi dobře. Především bychom si měli uvědomit, že je to zejména dlouhodobě vynikající úroveň našeho veřejného zdravotnictví, které už sedmdesát let má skutečně světovou úroveň. Je možné, že koronavirus u nás nemá tak dramatické morbidní úspěchy nejen kvůli režimovým opatřením, dezinfekci, odstupu a rouškám, ale i díky relativně dobrému a kompenzovanému zdravotnímu stavu nejen u takzvaných rizikových skupin, ale i v celospolečenském měřítku. Svůj vliv může mít i specifický „národní“ koktejl vakcín, kterými jsme byli v drtivé většině v průběhu očkováni. Zejména starší generace má v sobě skutečně spektrum československých vakcín, které mohly způsobit snížení morbidity viru v konkrétních tělech a nutit ho k mutacím sice nakažlivějším ale méně poškozujícím. Bariérou může být i vysoká genetická variabilita a celková pestrost a různorodost naší společnosti, která viru brání vzít to „šmahem podle jednoho mustru“. V neposlední řadě to je tradiční vynalézavost a tvůrčí duch našinců, které dokáží překonat leccos.

Naopak, je škoda, že to, co v poslední době tak trochu schází, je týmový duch, který byl tak výrazně přítomen na jaře, když společnost šila rouška, míchala desinfekci, tiskla respirátory a štíty a nepřemýšlela o tom, co za to. Okamžiky nehokynářského nebilančního přístupu ke společnému dílu ve veřejném prostoru a zájmu jsou vzácné a prchavé. Roušky, které byly na jaře symbolem sounáležitosti, nyní rozdělují společnost. Je to dílo udavačů a normalizátorů, kteří se pasovali do role strážců veřejné morálky a pořádku. Začali lidi kolem sebe udávat a šikanovat. Roušky byly pasovány do role samospasitelného rituálního předmětu a svaté povinnosti, a to se u nás „opravdu, ale opravdu“ nikdy moc neujalo. Možná se teď nabízí možnost, že by se lidé mohli více zapojit do aktivní i pasivní stránky „chytré karantény“. Znovu totiž platí, že problém koronaviru nemůžeme zvládnout tak nějak na fakturu nebo jenom tak, že se má „za naše daně“ někdo postarat. Potřebujeme dobře a hlavně společně zvládnout období do jara a nezvládnout to můžeme jenom díky sami sobě. Zároveň bychom si měli vážit všech příspěvků k naší dobré pozici v epidemii, těch minulých, stejně jako těch současných. Obecně platí, že naše životaschopnost je dána kvalitou komplexity synchronních reakcí na aktuální změnu v prostředí a diachronního vytěžování minulých zkušeností. Máme tradičně dobré schopnosti a dovednosti využívat obojího. Jakákoliv předpojatost v tom či onom nám může podstatně zhoršit naši pozici a schopnost problémy zvládat.

Musíme si uvědomit, že koronavirové zrcadlo nelítostně odhaluje všechny problémy, které máme v oblasti v našich textech už tolikrát zmiňovaného „dobrého vládnutí“. Bylo by chybné, kdybychom se proto, že řada problémů je nyní více viditelná, paušálně domnívali, že jsou tyto problémy větší a hlubší než předtím a navíc z nich obviňovali jenom současnou vládu. I ta nejlepší vláda v našem světě má zatím k dispozici jen roušky, dezinfekci a odstup. Vše ostatní je na nás. Neměli bychom panikařit, propadat pocitu, že je všechno špatně, rezignovat a čekat na spasitele.

Potvrzuje se, že nejlepším zrcadlem jsou činy a události, které se vymykají běžným rituálům a nejsou očekávaným produktem běžného hospodářského, politického nebo společenského provozu a pohybu. Takovým činem a událostí je cesta české politické a podnikatelské delegace na Tchaj-wan. V parlamentním Senátu České republiky začíná vznikat až pozoruhodně nezávislé politické centrum, které se nikterak nenechává svazovat tím, co se nazývá vládní zahraniční politika. Paradoxní na tom ovšem je, že Senát se přitom staví do přirozené pozice ochránce hodnotově orientované politiky a dodržování mezinárodních, především spojeneckých závazků ČR, tedy toho, co by mělo být přirozenou prioritou vlády a všech ústavních orgánů. Senát se tak stal klíčovou baštou opozice všeho druhu. Nejen té politické, stranické, ale rovněž ideologické, mentální a morální.

Cesta delegace na Tchaj-wan bude mít ještě dlouho výraznou stopu v domácí a možná i mezinárodní politice. Bude mít odezvu i v myslích lidí, kterým nebylo a není úplně milé například to, když se prezident republiky a předsedové Senátu, Poslanecké sněmovny a vlády ČR poníženou suplikou omlouvají Číně za to, že si ministr vlády dovolil přijmout ve svém úřadu dalajlámu. Není jim milé ani to, že Čína otevřeně vyhrožovala zesnulému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi, aby na Tchaj-wan nejezdil a následně vyhrožovala podobným způsobem  i jeho nástupci Miloši Vystrčilovi a tyto vyhrůžky eskalovala právě v týdnu, kdy vzniká tento text a delegace je na cestě. Na druhé straně stojí za zmínku lidé, kteří samozřejmě z dobrých obecně diplomatických a politických důvodů cestu nedoporučovali, a potom, bohužel, i ty z nás, kteří se otevřeně z vyhrůžek cizí moci radovali, protože z nějakých důvodů nemají rádi Miloše Vystrčila, další senátory, Senát jako takový nebo si dokonce myslí, že Číně záleží na prospěchu České republiky a bylo by dobré, kdyby nás tady tahle země nějak „dávala do latě“.

Připomenu ještě dvě malá zrcadla, ve srovnání s tím koronavirovým megazrcadlem spíše jenom zrcadélka. Je to osvobozující rozsudek pro Mariána Kočnera a jeho společnici u Speciálního soudu v Pezinku, kde byli oba zproštěni viny, že si objednali vraždu Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Okamžitě vznikla hysterie, která odrážela zmatek těch novinářů a médií, kteří už byli přesvědčeni, že odsoudili, ba dokonce mediálně popravili toho pravého, že zlo na Slovensku bylo pojmenováno a má tvář Mariána Kočnera. Smutné je, že se k této atmosféře přidala i slovenská prezidentka. Připomeňme si, že na Slovensku padla vláda, prezidentské i parlamentní volby vyhrála podle ulice a médií ta správná strana a mnozí lidé, včetně soudců byli šikanováni a vyhazování v práci za to, že byli někdy někde nějak v kontaktu s Marianem Kočnerem. Připomeňme si, že Kočner dostal nesmyslných 19 let nepodmíněně za padělanou směnku.

Teď je tento scénář propagandistické tvorby slovenského Satana nenávratně narušen. Kočner už nikdy nebude na Slovensku sloužit jako „třídič“ lidí na dobré a zlé, podobně jako Maxwellův démon třídí pomalé a rychlé molekuly. Lidem se to líbí, když má dobro a zlo svou tvář, podobně jako Ježíš a Jidáš. Je pro ně důležité, že když je zlo pojmenováno, mohou se cítit lepšími a jejich vlastní špatnosti se jim zdají menší. Na Slovensku navíc hrozí, že by se mohl začít hledat nový ústřední „zloun“ a všichni, kdož už, už byli mimo soutěž, se by se mohli vrátit do hry. Dá se očekávat, že Nejvyšší soud bude pod tlakem ulice i médií, aby tuto vadu na kráse obrazu ztělesněného slovenského zla napravil, ale je nenapravitelná. I kdyby Kočner dostal u Nejvyššího soudu padesát let, pel symbolu zla už byl nenávratně setřen…

Tím druhým zrcadélkem je arogantní pokyn běloruského diktátora Lukašenka, že musí v prezidentských volbách dosáhnout zdrcujícího demokratického vítězství, a to 80 procenty hlasů v prvním kole, aby všem ukázal, jaký to je pořád velký jura. O existenci pokynu víme z právě z toho, že volby dopadly takto absurdním výsledkem, který nemůže být nikdy výsledkem svobodné volby v zemi, kde řada protikandidátů skončila pod tradičně primitivními záminkami ve vězení. Každému je jasné, že nejde o žádné volby ani o žádnou demokracii vůbec. Ale dvacet šest let samovlády s podporou policie a armády má jeden přirozený efekt. Počet generací voličů, které se musí takovému režimu podřizovat, postupně narůstá. Všichni dobře víme, že mezi generacemi panují na různé věci různé názory, dokonce jsou často tyto názory pro rozlišení těchto generací určující. Běloruská společnost je  tradiční, z mnoha pohledů značně homogenní a generace v ní jsou daleko významnější než třeba v naší společnosti, která je daleko pestřejší, různorodější a také rozporuplnější.

Nabízí se myšlenka, jestli rozpory, které mezi sebou běloruské generace mají, se netýkají také osoby „baťky“ Lukašenka, a jestli tyto rozpory s dalšími a dalšími generacemi voličů nenarůstají. Pomiňme úmyslně vše ostatní kolem i uvnitř Běloruska. Pomiňme vliv Moskvy, Washingtonu, Pekingu, Kyjeva, Varšavy, Vilnjusu a dalších, stejně jako vliv odborového hnutí. Pomiňme vše, včetně Lukašenkova, jemně řečeno, podivného chování v poslední době, včetně léčení Covid-19 opilostí, hraním hokeje a jízdou na traktoru. Možná ten „baťkův“ arogantní pokyn ke zdrcujícímu  „volebnímu“ vítězství nastavil generačním rozporům zrcadlo, ve kterém bylo sdělení, že už občanům není dále důstojno snášet s ohnutým hřbetem za pár ohlodaných kostí z panského stolu to ponížení a navíc mít mezi sebou spory, jejichž příčinou je chování arogantního „baťky“. Padlo pravděpodobně ono legendární, „císař je nahý“, zřejmě v podobě, že „baťka je vůl“ následované tím, že „my jsme ještě větší volové, když ho posloucháme“…

Je velmi obtížné předpovídat, kam se bude běloruská společnost a běloruský stát po tomto poznání ubírat. Na první pohled se zdá, že současný režim nemá aktuálně personální ani politickou alternativu a teze že „baťka je vůl“ je sice možná pravdivá, ale rozhodně ne  v jakémkoliv ohledu konstruktivní a tím méně státotvorná. Reakce a výzvy opoziční představitelky Cichanovské ze sousední Litvy jsou naprosto mimo realitu stejně jako její prohlášení, že to ona měla ve volbách 80 procent. Vzhledem k situaci se zdá, že při přirozené neakceschopnosti EU a takřka naprosté absenci protiruských nálad v běloruské společnosti, podobným těm na Ukrajině, zůstane řešení situace v rámci a hranicích Svazového státu Ruska a Běloruska, což je soustátí. O kterém se málo ví, ale nyní se o něm možná dozvíme více.

Závěrem si ještě připomeňme téma, na kterém tato rubrika kdysi před mnoha lety vznikla. Toto téma bylo Evropa a úpadek. V rámci EU koronavirové zrcadlo rovněž nekompromisně poukazuje na skutečnost, že nebyla až trestuhodně projektována do nepohody. Nejde jenom o to, jakým způsobem se jednotlivé státy bleskurychle uzavřely, pod heslem „bližší košile než kabát“. Jde i o to, že dodnes nejsme svědky toho, že by v EU platila alespoň nějaká pravidla utváření pravidel pohybu a každý stát má svůj „semafor“ bezpečných a nebezpečných zemí, takže plánování cesty přes více zemí je tak trochu vyšší dívčí…

S příchodem školního roku ovšem také končí řada opatření, která měla od jara zmírnit dopad pandemie na platební neschopnost obyvatelstva i podnikatelů, fyzických i právnických osob. Jsme svědky pomalého nárůstu klientů na úřadech práce, stejně jako žádostí firem soudům o mimořádné moratorium na majetek a ochranu před věřiteli. To, co na jaře nepochybně zachytilo první nápor a udrželo lidi za slušných podmínek ve firmách, se pomalu stává pastí, protože už udržuje jenom fiktivní zaměstnanost nikoliv skutečná pracovní místa a zároveň brání žádoucí mobilitě pracovní síly. Je nepochybné, že máme podniky, kterým bychom měli pomáhat udržet kvalifikované jádro pracovního kolektivu, ale na druhé straně vidíme, jak se zahraniční vlastníci bez sentimentu zbavují všeho, co dává červená čísla. 

Pokud by snad bylo někomu divné, že v celém textu není zmínka o krajských volbách, tak je to možná proto, že v současné situaci bude mít jejich výsledek na naše životy ještě menší vliv než obvykle…

 

Nastavené zrcadlo X.

Je dlouhá léta zvykem, že se texty do KONKURSNÍCH NOVIN posílají redaktorovi do pátku a já se to snažím dodržovat. Vždyť termín a projedená záloha jsou největší inspirací každého autora. „Foršus“ nedostávám, ale termín je termín a je věcí cti. Několikrát za těch bezmála dvacet let se mi termíny pomotaly, třeba letošní zářijový text jsem odevzdal o týden dříve, ale tentokrát jsem si prodloužil termín do sobotního večera. Jednak se mi jaksi nedostávalo času, jednak jsem si řekl, že by bylo dobré znát výsledky voleb a nejnovější stav dění kolem koronavirové epidemie. Doufal jsem, že mi večer 10. října přinese nejen materiál, ale i novou inspiraci k letošnímu nosnému tématu nastaveného zrcadla. Zároveň bych rád tématem voleb naplnil tradiční společenskou aktualitu. Jsem rád, že jsem se nemýlil a je opravdu o čem psát.

Jistě znáte ten zajímavý jev, když postavíte dvě zrcadla proti sobě a vidíte to nekonečný dvojitý rozvoj zrcadlení protějšího zrcadla. Podobným způsobem se proti sobě postavila a nastavila zrcadla volební a epidemické a zobrazila nejen epidemii a politiku, ale pohříchu mnohem, mnohem více. Je to dáno tím, že postupně došlo k tomu, že epidemie byla tragickým způsobem zpolitizována a politika naopak ovlivněna tématem epidemie natolik, že bylo, je a možná ještě bude obtížné rozeznat, kde končí politika a začíná epidemie a naopak. Tato figura o tisíci tvářích, složená z politiky a epidemie, je potom zobrazována dvěma protilehlými zrcadly a vidíme věci sice podivuhodné, leč opravdu velmi, velmi neblahé.   

Základní problém je v tom, že předvolební čas zásadním způsobem ovlivnil uvažování, chování a jednání odpovědných osob a zejména politiků, kteří z obav před nepopulárními opatřeními ponechali koronaviru netušený prostor k rozvoji. Na straně druhé kovidová témata ovládla předvolební kampaň a zejména moderátoři v mediálních přenosech předvolebních debat tlačili kandidáty do krajských voleb do nesmyslné debaty o pandemii, což připomínalo Cimrmanův bonmot, že jeho hra dobyla světového úspěchu hlavně na Litoměřicku. Epidemie tak krásně ukázala nesmyslnost krajského uspořádání, protože nejsme úplně velká země a představa, jak se s epidemií bojuje rozličným způsobem po jednotlivých krajích, by dokázala rozhodně pobavit, kdyby přitom občas nešlo o život. Vzpomeňme si na veselé letní obrázky z Beskyd, kudy vede hranice Moravskoslezského a Olomouckého kraje a na několika čtverečných metrech platila pro návštěvníky zcela odlišná pravidla chování. Opět připomenu Cimrmanovo „jdu na sever… a na jih…!!!“ v podobě „jdu bez roušky… a s rouškou..!!!“ Jistě si tuhle rouškovou absurditu mnozí návštěvníci na Pustevnách v létě při pohybu kolem krajských hranic připomněli. Ostatně řešení epidemie po krajích, tak říkajíc „per partes“, podtrhnul  i takzvaný semafor, který se ovšem bleskurychle stal jednobarevným, ale ještě před tím dokázal způsobit, že lidé z jednotlivých krajů nemohli cestovat do rozličného zahraničí. Naposledy dokázal výběrově diskvalifikovat občany z Prahy pro cestu do Rakouska a pak už to bylo tak nějak „všechno jedno“ a jelo to „kaňonem černým podle skal…“

Před několika hodinami byly vyhlášeny volební výsledky druhého kola senátních voleb a potvrdilo se v zásadě všechno, co se víceméně jasně ukazovalo dost dlouho dopředu. Strany, které na rozdíl od všech ostatních  vnímají samy sebe jako levicové, tedy KSČM a ČSSD vyklízejí jednu pozici za druhou a jiné tou samou měrou posilují. Je patrná tendence všichni proti ANO a Babišovi, což je některými politiky i politology vnímáno jako nešťastné, až poškozující politickou soutěž. Existuje poměrně silný názor, že by vítěz měl mít nějaké další výhody, jiným není vůbec jasné proč. Připomínám, že mezi ony výhody by mělo patřit nejen jakési právo „pývní noci“ při sestavování koalic, ale především získání dodatečné výhody v podobě nerozdělených mandátů. To také byla podstata jednoho z plánů v rámci opoziční smlouvy. „Vítěz bere vše“ a „běda poraženým“ - to je ovšem styl, který je v naší zemi  a společnosti poměrně nepopulární  a podle toho tako plány Václava Klause a Miloše Zemana dopadly. Tehdejší odpor skutečné opozice, občanské společnosti  a osobně Václava Havla slavil nakonec úspěch a změna ústavy a volebního zákona neprošla. Tato země nepotřebuje silné vůdce s absolutním mandátem. Dosavadní vláda Andreje Babiše ukazuje zcela jasně, že rizik takového vládnutí je daleko více než jeho bonusů. Potřebujeme spíše jinou kulturu politiky, kulturu, která bude dbát nejen na vlastní zájem, ale rovněž na zájmy těch druhých a zejména na hledání zájmů společných. Politiku více konsensuální a odolnou vůči individuálním ambicím, úspěchům i selháním. A do třetice, politiku oddělenou od klíčových sociálních systémů. Nejen od spravedlnosti, jak o tom hovoří ústava v rámci oddělení jednotlivých mocí, ale rovněž od bezpečnosti, obrany a krizového řízení, školství a vědy a přirozeně od sféry duchovní. Všude tam, kde se dá hovořit o dobrém vládnutí, jsou tyto společenské systémy plně funkční bez politiků, jejich hašteření a zmateného zasahování. Společenské systémy mají dlouhodobě nastavené financování a vedou je odborníci způsobem, že si sami politici uvědomují, že když něco funguje, tak je do toho lépe nešťourat a nezasahovat. Není tajemstvím, že jen těžko hledáme místo, kde funguje všechno na jedničku, ale princip oddělení od politiky je přítomen všude tam, kde funguje alespoň něco. V podstatě jde o to, že většina společenských systémů potřebuje postupný a systematický kvalitativní rozvoj, který se nemůže slepě podřizovat politickým ambicím ve čtyřletém volebním cyklu. Naopak obměna politické moci v kratších cyklech je samozřejmě žádoucí, ale politika si nemůže dělat ambice na ovládnutí společenských systémů. Politika by měla být daleko více vizionářská a měla by společnost inspirovat a skutečné vést, nikoliv jen ovládat nebo dokonce okrádat...

V tomto smyslu je naše politika a s ní úzce propojené společenské systémy doslova tmářské. Každý, kdo se přes politické a veřejnoprávní systémy pokusil prosadit do společenské praxe něco nového a užitečného, ten bude souhlasit. Připomeňme si jenom technologické inovace, které naši lidé a firmy vyvinuli často z nuly ve velice krátké době a nabílí je k použití proti probíhající pandemii. Politikům, společenským systémům a jejich byrokracii se podařilo v podstatě všechny tyto inovační iniciativy a jejich výsledky spolehlivě odsunout do jakéhosi „kabinetu kuriozit“, Připomeňme si jenom absurdní příběh ventilačního přístroje Corovent, který za situace, kdy se zaplňují kapacity ventilovaných lůžek v nemocnicích, leží ve stovkách kusů kdesi ve skladu, protože nemají razítko českého byrokrata. Přitom se na vývoj tohoto přístroje podle českého know-how z ČVUT Praha složili na jaře lidé a vyrábí ho „do šuplíku“  česká firma. Zahraniční atesty nejrůznější inovace vesměs dávno mají, ale doma mají utrum. Podobných příběhů jsou letos možná desítky. České inovace mají daleko větší společenský i obchodní úspěch a uznání v zahraničí než doma. Do domácích zákonů, například do „zákona o zdravotnických prostředcích“ se nedaří prosadit moderní technologie vůbec, ať už pocházejí odkudkoliv. Byla by s tím práce a starý dobrý zákon a „klídek a smrádek“ s ním spojené si přece rozvracet nedáme.

Tmářstvím, zpátečnictvím a uzavíráním se před budoucností jsou společenské systémy české společnosti doslova prosáklé. Pandemie, její nároky a vliv na společenské dění této rakovině naší společnosti, která ji pomalu sežírá zevnitř, opět jenom nastavily zrcadlo. Je to daleko větší problém než by se mohlo stát. Naše země se spoustou vzdělaných, schopných, dovedných a pracovitých lidí směřuje jako celek k jakési parodii na skanzen, protože schopní lidé nejsou ve společenských systémech vítání a ruší tam nepsané kruhy. Mezi politikou a byrokracií je v naší společnosti uzavřená nepsaná dohoda, která říká, stačí rozkrádat to, co ti snaživí a pracovití lidé vytvoří a dávat si pozor, aby se jejich ovce „na stříž“ a sem tam „na maso“ nedostali k moci. To způsobuje, že veřejné společenské systémy jsou doslova rejdištěm deprivantů, kteří drží pohromadě a jsou neuvěřitelně kreativní v tom, když mohou někomu ublížit nebo škodit. Průběh pandemie zcela jasně poukázal na některé nepochopitelné momenty, které se jinak než zlou vůlí vysvětlit nedají. Je to nejen potlačování národních inovací a kšefty s často pochybným zahraničním materiálem. Je to zcela nepochopitelná rezignace na formování a přípravu záložních lidských zdrojů a kapacit pro další řešení problémů s kovidovou nákazou. Již od června, po ukončení prvního nouzového stavu měly být vybírány a připravovány záložní zdravotnické, ošetřovatelské a komunikační kapacity. Stejně tak jsou nepochopitelná liknavá výběrová řízení na nákup zdravotnických prostředků a ochranných pomůcek, samozřejmě, s předem daným nepřátelským prostředím pro české dodavatele. Je třeba neustále připomínat i zcela nepochopitelnou nepodporu investičních záměrů obcí a krajů ze strany vlády za situace, kdy se na zajištěné, hotové a schválené projekty nedostává díky klesajícím příjmům obcí a krajů peněz, V neposlední řadě je to také systémová nepodpora investičních úvěrů pro firmy v rámci programu COVID III. Podporována je úvěrově jenom spotřeba a provoz firem.

Namísto toho všeho podstatného je vládě vyčítáno, že měla méně rozvolňovat opatření a dříve je začít obnovovat. Rychle se ukázalo, že tzv. druhá vlna epidemie zvedla počty pozitivních testů v různých zemích nehledě na to, jestli tam nosili roušky celé léto nebo pařili bez nich. To, co ovšem mohla dělat přes léto každá vláda, to je zvyšování a zkvalitňování kapacit pro boj s epidemií. Nyní už je jasné, že právě v této době bude mít každá vláda možnost ukázat, kolik si jich dokázala vytvořit. Pokud se snad ukáže, že naše vláda si dostatek kapacit nevytvořila, pak to není jen selhání jednotlivců, ale selhání systémové, které je dáno celkovým tmářským nastavením společnosti. Možná je v tom i trochu toho hokynářství, protože peníze, které by bylo třeba vydat na tvorbu lidských a technických kapacit, by nebylo možné rozkrást.

Zajímavostí je i hospodaření státu v rámci stávajícího a příštího státního rozpočtu. Jde o bezmála biliónový schodek, který se podařilo vytvořit ve velice krátkém časovém období, a vzhledem ke stávajícímu stavu epidemie určitě jeho objem nepoklesne. Je opravdu obtížné si představit obrovskou dynamiku takové obrovské, přitom časově kompaktní dluhové koule, kterou budoucí vlády budou tahat za sebou nebo spíše jí možná budou vláčeny neznámo kudy a kam. Je obtížné si představit nejen splácení takového dluhu, ale už jen zpomalení jeho dynamiky. Co je ale ještě obtížnější, to je schopnost si představit, kdo by s takovým dluhem chtěl vládnout. Mluví se i o tom, že kdo něco takového připravuje, ten snad ani vládnout nechce. Na straně druhé stále postrádáme jakoukoliv informaci o tom, jak chce vláda nastavit čerpání peněz z EU. Jde rovněž o značnou částku, ale jako kdybychom nebyli schopni ji smysluplně využít. Možná je to opět tím, že EU obvykle distribuuje prostředky s určitou vizí evropské budoucnosti, zatímco starou dobrou českou tradicí je takové peníze buď použít na zalátání starých děr, anebo je nejlépe rovnou rozkrást. V tomto kontextu jsou s tlakem české vlády na větší volnost ve využívání evropských prostředků spojeny často poněkud tragické obrazy z dějin českého národního dotačního managementu.

V těchto dnech si spousta lidí klade otázku, co se to vlastně kolem nás děje. Je to kolaps světa, na který jsme si zvykli a příchod světa na který nejsme a nemůžeme být připraveni. Před lety byla v této rubrice věnována pasáž Michelangelově milánské Pietě Rondanini. Dnes nás myšlenka a poselství tohoto vrcholného díla, tedy povstávání nového ze starého, doslova obklopuje. To, čeho jsme svědky, je velká proměna důležitých parametrů. Neznamená to, že ty staré parametry zaniknou, ale budou prostě jenom méně důležité. Možná se neobjeví žádné nové převratné parametry, jen ty dosud nevýznamné získají na významu. Nejdůležitější je v dané situaci otevřenost budoucnosti. Čím více se jí budeme bránit a zavírat se před ní, tím bezohledněji a ničivěji nakonec vtrhne do našich domovů a životů. Ta velká změna, kterou nám budoucnost přináší, je především nutnost jiné podoby mezilidských vztahů. Opravdu je těžké říci, jak jiné budou. Jediné, co je jisté, je skutečnost, že ta staré podoba mezilidských vztahů, formovaná především průmyslovou revolucí a tendencí k individualismu a vnímaní každého a všech bližních jako konkurence, nepřítele nebo zdroje, se už prostě přežila a není funkční. Snad se přežije i vnímání míru jako nedostatku války a dojdeme k pochopení toho, že skutečný mír je více, než cokoliv jiného, konec konců, stavem duše každého z nás, To nejdůležitější, co potřebujeme pro zvládnutí budoucnosti, jsou nejen inovace, inovativní myšlení a nové pochopení vlastní identity, kvalitativně jiné poznání sebe sama, ale také solidarita a spolupráce.

V době, kdy vznikají tyto řádky, se někde v Praze radí nikým nevolená skupina více méně neznámých osob o tom, že zavře tuto zemi a společnost do karantény, změní a možná zničí plány a osudy miliónů lidí. Lidé, kteří mají ústavní odpovědnost, mlčí nebo tvrdí, že se jim podřídí. Parlament je neviditelný a neslyšitelný.. Neznamená to nic jiného, než to, že parlament a vláda, kterou jsme si zvolili, nejsou ústavními orgány do nepohody a nakonec selhaly. Opět se tu projevuje jedna z tisíce podob kreatury, uplácané z epidemie a politiky. Neumí si poradit ani s epidemií, na to je moc politická, ani s politikou, na to je moc epidemiologická. V těchto dnech sklízíme dračí setbu všech problémů, které jsme v minulosti zametli pod koberec, odložili jsme jejich řešení na později nebo na neurčito.

Bylo by velmi nespravedlivé, kdybychom ze všeho vinili naše představitele. Platí, že každá společnost má takovou vládu, jakou si sama zaslouží. Naši vyvolení přece nemohou být lepší, než jsme my sami.

 

Nastavené zrcadlo XI.

Na počátku připomenu kreaturu z minulého pokračování. Kreaturu uplácanou z politiky a epidemie, která v naší společnosti řádí dál měrou nebývalou. Má nikoliv dvě, nikoliv deset, nikoliv sto, ale možná tisíc tváří, ale všechny jsou falešné. Špatné je to, že to už lidé vědí. Navíc jsou chyby, které tato kreatura vytváří, stále více zřejmé. Listopad začal nedělí, která byla první z těch, ve kterých byl zakázán veškerý prodej, Zakázán byl prodej smutečního zboží v dušičkovém období u hřbitovů. Vláda nakonec pochopila, jaká je to hloupost, a zákaz zrušila. Dětem a mládeži byl zakázán pohyb na venkovních sportovištích, a to dokonce i na skokanských můstcích. Prý proto, že to nejsou profesionální sportovci. Hloupost jenom kvete.

Na druhou stranu se stále více ukazuje, že současná, podzimní tzv. „druhá vlna“ epidemie je úplně „jiný balet“ než ta jarní. Ještě docela nedávno se její průběh spojoval, zejména u nás, s letním chováním lidí a vládní činitelé obviňovali občany z nezodpovědnosti, která způsobila současné potíže. Postupně se ukázalo, že podzimní epidemie svým rozměrem stále více stírá rozdíly podle toho, jak se kdo v létě choval, jaká pravidla platila tam či onde. V týdnu před uzávěrkou tohoto čísla KONKURSNÍCH NOVIN došlo k masivním omezením společenského pohybu napříč Evropou, namátkou ve Velké Británii, Francii, Itálii. Německu Rakousku, Polsku. Slovensko šlo cestou plošného testování a provedlo za dva dny údajně skoro čtyři milióny testů. Ve velkých problémech se nacházejí země Beneluxu, především Belgie. Maďarsko se uzavřelo už v září, Španělsko vyhlásilo nouzový stav do konce dubna 2021 a najednou jsou opatření v Česku jedny z nejmírnějších široko daleko. Platí zlatá zásada, že zajíci se sčítají až po honu a nejlépe až po lovecké sezóně. Už jsme byli covid šampiony, už jsme byli i covid černé ovce a v obou rolích jsme nevydrželi moc dlouho. Možná prožíváme alegorii  Páralova příběhu v knize „Mladý muž a bílá velryba“. Výsledky z laboratoře nejsou plně platné v poloprovozu a výsledky z poloprovozu nejsou ještě zárukou úspěšné průmyslové výroby. Každý, kdo někdy něco dělal v kuchyni nebo laboratoři, to dobře ví. Dokud nepřijde kvalitní vakcína, budeme se potýkat s různě velkými vlnami epidemie, protože přirozená, státní imunita, tedy „promořenost“ ještě dlouho nehrozí. Výsledky slovenského plošného testování signalizuje průměr okolo jednoho procenta aktuálně pozitivních testů a rozmezí hodnot po okresech asi od čtyř desetin do čtyř procent.

To vše nic nemění na tom, že česká vláda a celý systém krizového managementu promarnily letní období a nevytvořily dostatek kapacit nejen pro trasování, testování a včasné sdělování jejich výsledků, ale především pro hospitalizace a léčení vážných průběhů nemoci. Chaotické dobíhání ztraceného času jen vytvořilo prostor pro další chyby a omyly. Základem však zůstává vliv zmíněné politicko-epidemické kreatury, která degeneruje řešení vážného krizového jevu na hrátky politického marketingu. Kabinetní ukázkou je odstranění ministra Prymuly z vlády. Stále více se ukazuje, že ministr byl odstraněn kvůli svým názorům na vývoj ve VZP. Ukazuje se, že jakákoliv tragédie nebo krize není pro českou vládu dost silná na to, aby alespoň pozastavila mocenské hrátky a boj o peníze. Postupně se objevují další a další informace o nabídkách domácích kapacit, které vláda odmítla, protože evidentně nebyly z obchodního hlediska dost lukrativní. Vláda dala přednost často nesmyslnému dálkovému obchodu a provizím. Objevují se stále nová a nová svědectví o tom, že to, co vláda nakupuje v zahraničí, nemělo a nemá potřebnou kvalitu.  Pozoruhodný je v tomto kontextu i výběr osoby ministra zdravotnictví, který ukazuje, že jediným kritériem výběru byla absolutní neschopnost jakkoliv vstupovat do mocenských a politických hrátek. Těžko najít jinou kvalitu, pro kterou by měl být pan Blatný ministrem, tedy kromě toho, že nabídku přijal.

Dnešní esej o nastaveném zrcadle však nebude  zrcadlem „kovidovým“, byť je to téma takřka nevyčerpatelné. Řeč bude o zrcadle, které naší evropské společnosti nastavují menšiny. Rád bych v tomto kontextu připomněl především celé uplynulé půlstoletí, kdy se myšlenky ochrany menšin pevně usadila v evropském společenském i politickém myšlení. Často byla tato myšlenka interpretována jako levicová, ale především jde o to, že se usadila po bouřlivých událostech roku 1968 pevně především na západních univerzitách a jejich katedrách. Pohříchu platí, že ne vždy se na univerzitách nakonec uchytí ty v praxi nejpoužitelnější typy našich bližních. Tenhle mix personálního a myšlenkového substrátu vytvořil v rámci společenských věd určitý koncept, který byl velmi promyšlený, velmi inspirativní, ale zároveň v drtivé většině případů ve společenské praxi zcela nepoužitelný. Pro mnohé z nás z východu Evropy byl v návaznosti na pád železné opony takový společenský koncept velice přitažlivý už jenom tím, nakolik byl jiný. Odlišoval se výrazně od toho našeho, který už byl předem odsouzen jako totalitní, posléze jako zločinný a zavrženíhodný. Lidé, odborníci i laici, kteří upozorňovali na to, že není všechno zlato, co se třpytí, byli označeni jako staré struktury a vysmíváni. Byli mezi nimi ovšem i takoví, kteří západní koncept odmítali z ryze ideologického hlediska, a byl pro ně špatný a priori. Těch několik lidí, kteří hledali se zdravým rozumem i odbornou erudicí v obojím to dobré i to špatné a případné synergické i dynergické efekty, byli zavržení jak zarytými odpůrci, tak nadšenými příznivci nové doby.

Výsledek se dostavil v podobě z hlediska nevyhnutelné společenské praxe zcela absurdní všestranné preference menšin všeho druhu a jejich zájmů. Nejen to, na vyhledávání a péči o práva nejrůznějších menšin začaly být vyčleňované značné veřejné prostředky. Tento styl neustále se rozvíjející podpory menšin naprosto postrádal nějaký projekt, postup nebo metodu či nápad, jak z těchto menšin poskládat širší celek, který by byl schopen rozsáhlejší společenské akce. Tento přístup přinesl mnohé ovoce, leč zhusta velmi, velmi kyselé. Nejen, že se dařilo akademikům a spolupracující občanské společnosti úspěšně nalézat stále nové a nové menšiny a jejich zájmy, ale menšiny se začaly díky příznivým podmínkám ve společnosti samy utvářet a hlásit se o svá práva. Toto společenství menšin přestalo být společností v bývalém smyslu slova a zdá se, že toto staré pojetí společnosti ani nikomu příliš neschází. Najednou se objevily pojmy jako „Evropa regiónů“, „přeshraniční spolupráce“ nebo „daňové asignace“, které naznačovaly, že původní uspořádání Evropy jako Evropy států a národů už nemá budoucnost. Jako obvykle se přitom nemyslelo na to, co nebo kdo bude nositelem dostatečně širokých a intenzivních společných zájmů, které by mohly nést takové společenské systémy, jako je spravedlnost, obrana, hospodářská, duchovní a neposlední řadě biologická reprodukce. Samy menšiny pracovaly na vzájemné nesnášenlivosti a boji o většinovou ruku, která je krmí, s tím, že byly a jsou kdykoliv připraveny se do ní krvavě zakousnout.  

Dříve tomu bylo tak, že společnost byla určena teritoriem, později spíše jurisdikcí, jazykem nebo vírou. V Evropě se po třicetileté válce definitivně prosadilo pravidlo „čí je vláda, toho je i víra“, „cuius regio, eius religio“. Je příznačné, že jedna s prvních dohod, která vedla k tomuto pravidlu, vznikla v reformačních, ale již „posthusitských“ Čechách v roce 1485 a jmenovala se „Kutnohorský náboženský smír“, který spočíval uznání basilejských kompaktát jako zemské ústavy svého druhu. Do tohoto unikátního a pestrého evropského politického prostředí přinesl na konci 18. století další vlivy nejen francouzská revoluce ale i německý romantismus. Vliv německého romantismu spočíval v tom, že jako nového nositele politických systémů a státnosti představil okolnímu světu národ. Postupně docházelo v Evropě k vytváření národních států a potlačování zájmů malých států a tlaku na rozpad velkých impérií. Velká válka na počátku 20. století přinesla rozpad hned několika impérií - habsburské, osmanské a ruské říše a druhá světová válka přinesla rozpad Britského impéria. Svět ovládly Sovětský svaz a Spojené státy. Tento malý historický exkurz je tu proto, aby bylo patrné, že hledání toho správného rozměru do konkrétní doby je v Evropě prastarým problémem, který se nedařilo vždy úplně úspěšně řešit a už vůbec ne vyřešit.

Exploze menšin na přelomu tisíciletí byl tlačen i vzestupem té úplně nejčastější a zároveň nejmenší menšiny, kterou je lidský jedinec. Individualismus a práva jednotlivce byla absolutizována podobně jako partikularismus a práva skupin. Jednotlivci usilují o neomezenou svobodu, chtějí si plnit touhu, aby člověk mohl libovolně dělat všechno, co není omezeno zákonem nebo nepáchá viditelnou škodu. Bez určujících pravidel chování, která obecně rozvíjela kulturní praxi a chování, se však osvobození jednotlivci nevyhnutelně dostávají do konfliktu. Jedinou autoritou, která nyní může tyto nároky posoudit, je stát, a to zase vede ke vzrůstu právních a politických kauz v lokálních záležitostech, jež dříve obecně řešily kulturní normy. Liberální individualismus vyžaduje odstranění kultury; a jak kultura mizí, narůstá leviatan příživnického liberalismu a ustupuje zodpovědná svoboda.

Existence a vznik řady nejrůznějších menšin jsou mimo jiné také odpovědí na bující nekulturní individualismus, vytvářejí vlastní malé kultury, ale nedokážou vytvořit dostatečné velké a efektivní společenství, které by mohlo čelit okolnímu světu, který není tolik fragmentován jako současná Evropa. EU má jako odpověď fráze o „principu subsidiarity“, o „Evropě regionů“, ale ve skutečnosti nemá praktický postup jak vytvořit jinou strukturu Evropy, než je stará Evropa národních států a pravidel vestfálského míru a ideálů francouzské revoluce. Není čas, vůle ani schopnosti hlouběji promýšlet fraktální strukturu Evropy, která by byla složena z celků, z nichž každý by byl svého druhu „menší Evropou“ svými hodnotami i schopnostmi je naplňovat. Platí prastará poučka, že bez hodnotového sjednocení není možná ani efektivní organizace. Najdeme ji už na papyrech a stélách starého Egypta.

Je na čase si otevřeně přiznat, že svět je ovládán spíše menšinami než většinami. Netolerantní semknutá menšina, pokud vydrží u své netolerance dostatečně dlouho, dokáže se postupně prosazovat a následně velmi rychle dané společenství nebo i celou společnost ovládnout. Říká se, že stačí asi pěti procentní skutečně sjednocená a dostatečně netolerantní menšina, aby dokázala ovládnout celek a vnutit mu své hodnoty. Od určitého stupně „promořenosti“ menšinovými hodnotami prostě celek přejde na jejich stranu už jenom proto, aby měl „klid na práci“. 

Evropa zažila ovládnutí Římského impéria křesťany, kteří byli zcela netolerantní ke klíčovému momentu chodu celé říše, tedy k obětem a obětním obřadům. Neobětovat ve starém Římě se rovnalo sabotáži a relativně úzké tvrdé jádro křesťanů setrvávalo tvrdošíjně na tom, že za křesťany se obětoval Ježíš na kříži a žádné represe včetně smrti v arénách je od tohoto netolerantního postoje k většinové říšské praxi nemohly odradit. Nakonec už ani obětování zarytě neobětujících křesťanů v arénách přestalo být pro lid římský přitažlivým a křesťanství se stalo státním náboženstvím, což přirozeně vedlo k pádu impéria, které bylo přirozeně vybudováno na zcela nekřesťanských principech. Křesťané nejsou samozřejmě jedinou menšinou, která byla na počátku zcela marginální, ale dokázala se prosadit. Připomenu jenom hrstku anarchistů a „petrolejníků“ z poloviny předminulého století, ze které se vykrystalizovalo socialistické, sociálně demokratické, a také komunistické hnutí globálního rozměru, které ovládlo mnohé státy i kontinenty. Zejména toto hnutí degradovalo v posledním půlstoletí na elitářské zastánce menšin, aniž by se věnovalo obnově svého masového charakteru zdola.

Podobně je třeba nahlížet i na počínání současného islámu, jehož militantní netolerantní islamistická teroristická frakce se navíc opírá o tichou sympatii ohromného počtu muslimů na celém světě. Série teroristických útoků vedených s neobyčejnou brutalitou, těmi nejprostšími způsoby, například obyčejným kuchyňským nožem, pravidelně ukazuje evropským menšinám, že islámská menšina je mezi těmi evropskými v netoleranci skutečným „primus inter pares“. Je nabíledni, že je třeba vážně promýšlet variantu, že Evropa ve své pohodlnosti a všeobecné dezorganizaci přejde od jedné, křesťanské teokracie ke druhé, islámské, protože to bude konec konců pohodlnější, než se s islámem potýkat. Osvícenství se pak stane jenom trnitou cestou od jedné teokracie ke druhé. Dovolím si připomenout skvělou knihu Michela Houellebecqa „Podvolení“, která má i tu skvělou vlastnost, že není příliš „tlustá“.

Konečně i americké volby se staly hysterickým, nelítostným soubojem dvou navzájem zcela netolerantních menšin demokratů a republikánů a jejich výsledkem je v každém případě porážka demokracie a rozvrácená společnost, ve které někteří hovoří o možné občanské válce. Demokratické uspořádání stojí především na vzájemné úctě občanů, na uvědomění si toho, že výsledek volby je vždy společným dílem. Bylo by nesmírně prospěšné, kdybychom si vzali z amerických voleb poučení a nehrotili naše budoucí volební kampaně do personálních animozit, jdoucími napříč zemí, obcemi i rodinami. Zejména po prezidentských volbách k tomu máme opravdu nedobře našlápnuto…

Menšiny a jejich fungování jsou zrcadlem, které jasně ukazuje neschopnost elit pochopit, že v současné společnosti žádná skutečná soudržná většina neexistuje. Je nevyhnutelné utvářet novou většinu nebo spíše potenciální většinu od základu na nových principech. Je rovněž nutné přehodnotit pojem „celospolečenský“ který se stále více stává prázdnou floskulí a znova ho naplnit. Klíčový je respekt a vzájemná úcta mezi lidmi, náležejícími zemi, obcím, rodinám, spolkům a dalším přirozeným organizacím. Pravidla lze totiž dát jen společenství svobodnému, družnému a rozumnému…

 

Nastavené zrcadlo XII.

Rok s rokem se sešel a je tu dvanácté zrcadlo nastavené naší době a světu, zrcadlo, ve kterém vidíme o něco ostřeji a plastičtěji to, co nám při běžném pohledu možná trochu uniká. Letošní rok byl na události i jejich zrcadla zvláště bohatý, ale v tomto adventním času bych se rád vrátil na počátek této rubriky do období před osmnácti lety. Tehdy patřila po několik let pojmům Evropa a úpadek. Dohromady i zvlášť, v nejrůznějších spojeních, formách, významech i smyslech těch slov. Po deseti letech jsem texty shromáždil a jsou k dispozici na mých stránkách pod názvem „Dekáda tápaní“. Dovolím si tedy na závěr letošní série esejů nastavit možná s trochou nostalgie zrcadlo právě tomuto tématu.

Evropa je v posledních letech doslova ve stále intenzivnějším a různorodějším pohybu. Samozřejmě teprve čas ukáže, kde je to k lepšímu a kde k horšímu. Je však skutečností, že Evropa, tak jak ji formovaly události minulého století, až do Helsinské konference v roce 1975, je už pomalu pryč. Helsinská konference byla ohromnou nadějí, ale mnozí ji vnímali pouze jako potvrzení poválečného uspořádání v Evropě. Již méně byla vnímána a prohlašována jako východisko k novému uspořádání, a to i přesto, že to bylo nanejvýše přirozené a logické. Už když se začala konference připravovat, byla Evropa v pohybu, který helsinské úmluvy nezachytily a ani nemohly zachytit. Šlo o to, co přinesl konec šedesátých let, především rok 1968. Tehdejší pocity mladých účastníků bouří v evropských městech se u drtivé většiny z nich staly trvalou součástí jejich pohledu na svět. Bylo a je jenom přirozené, že když se ujali věcí veřejných, tak vedli veřejné záležitosti jiným směrem, než předchozí generace, pro kterou byla klíčovou kvalitou skutečnost, že není válka. Generace tvůrců nového evropského uspořádání chtěla v návaznosti na Maastrichtskou smlouvu o EU na přelomu tisíciletí završit své celoživotní poslání Ústavou Evropy. Tento projekt však ztroskotal na referendech v samém srdci celého procesu ve Francii a Nizozemí.

Vypůjčím si bonmoty Václava Cílka a Vladislava Vančury, spojím je a vyslovím názor, že Evropa zatím neumírá, ale stárne způsobem, který se zdá být poněkud nešťastným… Stárnutím nemyslím nic, co by bylo nepřirozené nebo dokonce neblahé. Stárneme všichni a dokonce to mnohdy znamená změnu k lepšímu. Tím nechci připomínat starý dobrý vtip, že stáří má sice spoustu výhod, ale obvykle si nemůžeme na žádnou z nich vzpomenout. Myslím tím jenom to, že by Evropa mohla stárnout poněkud šťastněji, lépe a radostněji. Zrcadlo, které dnes nastavíme, by mohlo ukázat, nebo alespoň vrhnout trochu světla na to, co způsobuje, že se nacházíme na té měně šťastné straně. Než začneme hledat vnější důvody současného stavu v migraci, pandemii, globálním oteplování, suchu mokru, Rusku, Číně, jaru, létu, podzimu, zimě a imperialismu, připomeňme si, že společnosti, země, státy či světadíly nemohou být o mnoho lepší nebo horší, šťastnější nebo nešťastnější, než jsou jejich lidé, obyvatelé nebo občané. Když už v tomto odstavci přinášíme vtipy a bonmoty, pak si dovolím připomenout jeden, který není úplně reprezentantem krásné literatury, ale je hluboce pravdivý. „Není to v p…li, je to v lidech…“ a když už parafrázuji, řekl bych:  „Není to v p…li, je to v nás…“. Jinými slovy“ „Záleží na nás…“ 

Otázkou zůstává, zda štěstí je nebo může být nějaký agregát. Znám šťastné lidi i šťastná přátelství a dokonce manželství, slyšel jsem o šťastných rodinách, ale to už je spíše otázka míry ve vztahu k velikosti rodiny. Neslyšel jsem zatím o šťastné obci, spolku nebo klubu. Snad se ta slova mimo básnickou licenci k sobě ani nehodí a štěstí patří spíše k osobám než ke korporacím. V malém státě Bhútán na jižním úpatí Himalájí funguje v národním hospodářství namísto agregátu HDP agregát hrubého domácího štěstí (HDŠ) mezi jehož oblasti patří duševní pohoda, dobré zdraví, správné využití času, vzdělání, kulturní různorodost, dobrá vláda, vitalita komunity, ekologická diverzita a životní standard. Každá oblast se skládá ze subjektivních a objektivních indikátorů. Všechny oblasti mají stejnou váhu, ale jednotlivé indikátory v rámci konkrétních oblastí mají váhu různou. Existují čtyři pilíře, zdroje HDŠ, kterými jsou udržitelný a spravedlivý sociálně-ekonomický rozvoj, ochrana životního prostředí, zachování a šíření tradiční kultury a dobré vládnutí. Koncept HDŠ se šíří do různých zemí světa, států USA, provincií a měst Kanady, Brazílie, Thajska, Filipín a mnohých dalších. Samozřejmě, že má tento koncept své kritiky a také své neúspěchy, ale je pozoruhodné, že jedním z kontinentů, kde se o jeho aplikaci oficiálně nikdo ani nepokusil, je právě Evropa.

Když hovoříme o nešťastném způsobu stárnutí Evropy, tak se nelze ubránit tomu, že Evropa má pořád k ostatnímu světu trochu přístup právě staršího bratra nebo sestry. Každý, kdo si něco podobného prožil, může dosvědčit, že tento přístup je neblahý hned několikrát. Nadřazené chování připomíná partnerům Evropy a zejména EU to nejhorší z historie vzájemných vztahů Evropy k okolnímu světu. Je to prosazování pochybných hodnot a způsobu života násilím doslova kdekoliv po světě. Rasismus, otrokářství, kolonialismus, drancování zdrojů, rozvracení a ničení odlišných pořádků, řádů, kultur a náboženství. Jakkoliv je nepochybné, že Evropa získala svou pozici pána světa díky rozvoji vědotechniky, reformaci a osvícenství, pak vždycky musíme mít na paměti, že v základu tohoto rozvoje a velkého zbohatnutí byla obyčejná loupež cizích, mimoevropských zdrojů všeho druhu. Představa, že za tímto úspěchem stojí jakési blíže neurčené hodnoty svobody, demokracie, lidských práv a právního státu je jednoduše mylná a ve své podstatě hloupá. V tomto smyslu je rovněž hluboce zakořeněné agresivní chování Evropy vůči všem teritoriím, státům a organizacím, které se nedají okrádat nebo oblbovat evropskými hodnotami.

Vzhledem k tomu, že Evropa v poslední době stále více zjišťuje, že její názory přestávají svět zajímat a už vůbec se jí nikdo nebojí, obrací svou agresivitu dovnitř sebe sama. Agrese probíhá jak v kontinentálním měřítku, tak i v rámci EU a konec konců i v rámci eurozóny. Příkladů je mnoho. Bělorusko, Srbsko, Polsko, Maďarsko, ale i odcházející Velká Británie nebo tahanice o uprchlíky, rozpočty, otevřené hranice, emisní limity, dekarbonizace, likvidace energetiky a automobilového průmyslu, uznávání kovidových testů nebo otevřené sjezdovky. V zásadě každé rozhodnutí je koncipováno jako kontroverzní a pro někoho nepřijatelné, popřípadě je doprovázené změnou evropských pravidel na „ještě evropštější“, aby byl důvod ke konfliktu a  agresi. Kdykoliv hrozí, že by mohl nastat určitý konsensus, zklidnění nebo dokonce pohoda, okamžitě přijde v Evropě impuls k tomu, že někdo je málo evropský a celý konflikt se rozjede nanovo.

Tyto neustálé spory a soutěž „o nejlepšího Evropana“ připomínají komedii „Nejlepší člověk“ o absurdních sporech v městečku Pětice. Je to také nekonečný příběh, protože nejlepší Evropané mohou mezi sebou vždy nalézt ty nejlepší z nich. „Nejlepší Evropané“ jsou pohříchu v okolním světě a bohužel i v Evropě samotné spíše pro smích. Problém je v tom, že jejich dovednosti zvané „skills“ reagují na řešení problémů, které nikterak neposilují životaschopnost lidských jedinců nebo společenství. Jednoduše řečeno, dovednosti v nejrůznějších druzích ochrany prostředí je nám k ničemu, když z něho nedovedeme nejprve dobývat zdroje. Zvládání gender problematiky je bez biologické reprodukce opravdu „marná lásky snaha“. Dříve ještě mohly evropské „přešlechtěné kreatury“ počítat s klackem strýčka Sama za zády, který zvyšoval váhu evropského názoru a vlivu ve světě prostřednictvím NATO. Politické a ekonomické spory mezi USA a řadou členských zemí EU i Evropskou komisí způsobily, že USA a EU na sebe uvalují jednu sankci za druhou. Atlantická civilizace se tak začíná vážně drolit a Evropa začíná být jenom něčím mezi podivným skanzenem a kabinetem kuriozit na západním cípku eurasijského superkontinentu.

To všechno vytváří v Evropě atmosféru bezalternativnosti, a to tím větší, čím blíže Bruselu a jeho věrným hlásným troubám všeho druhu. V této atmosféře nabývají evropské hodnoty svobody a demokracie zcela absurdní podobu, protože do budoucna nemají být naše životy důsledkem našich individuálních svobodných rozhodnutí a kolektivního demokratického rozhodování, ale jenom důsledkem víry v jediná správná rozhodnutí vzniklá kdesi daleko ve slonovinových věžích bruselských paláců a jiných hnízdech nevolených vyvolených „lepšoidů“ všeho druhu bez demokratického mandátu. Samozřejmě se povoluje jakékoliv svobodné a demokraticky učiněné individuální nebo kolektivní rozhodnutí, které odpovídá předem danému mustru. Přesně podle fordovského hesla, že můžete mít Ford T libovolné barvy, pokud chcete černou. Ostatní barvy názorů a rozhodnutí jsou více nebo méně nežádoucí, nezralé, neodpovídající duchu doby a evropanství atd. atd. atd. Zejména svoboda slova je vysloveně nežádoucí a neevropská, zejména pokud se svobodně projevené názory jakkoliv odchylují od Bruselem zjevené jediné pravdy. Tím se v Evropě stávají vlastní názor a veškeré osobní i kolektivní úsilí k němu směřující naprostými zbytečnostmi. Evropa tak stále rychleji ztrácí nejen životaschopnost, ale i jakýkoliv etický rozměr.

Právě poznávání a učení, získávání vlastního pohledu na svět a jiných dovedností a schopností, utvářejících osobnost, jsou přirozenou „conditio sine qua non“ toho, abychom mohli ve svém prostředí utvářet informační symetrii a postupovat podle zásad etiky rovnováhy, která naše prostředí zbavuje těch, kteří nesou jenom náklady, i těch, kterým patří jenom výnosy. Jsou to  dovednosti, které zvyšují naši společenskou a tím i svého druhu evoluční zdatnost. Takové jednání zvyšující naši životaschopnost, jak již bylo v této rubrice letos uvedeno, přináší jako odměnu autentické, značně příjemné pocity. Je to pocit, který známe jako radost z tvorby nebo z dobře odvedeného díla. Ve velice obecné rovině lze nabídnout obraz toho, že jednotlivci i lidská společenství se v rámci evoluce své životaschopnosti učí, poznávají a zároveň utváří své prostředí a tím sebe sama a své názory a postoje. Současně evropský dogmatismus a tmářství odsouvají vlastní názor do disentního nebo dokonce kriminálního prostoru. Není to v Evropě  z historického pohledu nic nového, ale pokud bychom měli nějak komplexně popsat, co je jádrem zmíněného „poněkud nešťastného způsobu stárnutí Evropy“, pak je to právě nastupující tmářství, bezalternativnost a dogmatismus. Všichni to známe ze svého okolí. Je to častý projev stárnutí našich bližních. Na druhé straně vidíme tolik krásného, moudrého a poučeného stárnutí, které dává naopak oporu svému okolí a které v nás vzbuzuje naději, že stárnout se dá nejen šťastněji, ale i daleko užitečněji.   

Pokusím se formulovat tři důležité komponenty evropské životaschopnosti, které vycházejí z obecných přírodních zákonitostí životaschopnosti. Tou první je utváření rovnováhy mezi „svobodou“ Evropy na straně jedné a její „potřebností“ na straně druhé.  Evropa má historickou přirozenou tendenci uspořádávat, ovlivňovat, ovládat, využívat a měnit ostatní svět, ale zároveň je na něm bezpodmínečně závislá. Možná by se tedy dalo mluvit o utváření rovnováhy mezi evropskou pýchou a pokorou. Tou druhou je utváření rovnováhy mezi evropskou schopností v synchronní rovině reagovat na aktuální podněty přicházející z okolního neevropského světa a tím, jak dokážeme diachronně, v linii času, těžit z evropských zkušeností, teorií a poznání. Tou třetí je  utváření rovnováhy mezi uzavřeností a otevřeností Evropy vůči jeho prostředí. Mezi tím, jak dokáže chránit své útroby, svá tajemství, svůj vnitřní svět, a na straně druhé, jak se dokáže vztahovat a prezentovat svému prostředí. Nestačí být užitečný sám sobě, je nutné být užitečný i pro druhé.

V poslední době jsme stále více svědky tendence více rozvíjet extrémní oblasti těchto tří škál, než oblast kolem jejich středu, což by samo o sobě nebylo nic špatného, kdyby to nebylo doprovázeno tendencemi k rozdělení, přetržení těchto škál. Rovnováha v podobě činky je určitě přínosná a přispívá k různorodosti, která je sama o sobě klíčovým zdrojem životaschopnosti, ale nesmí se zlomit a změnit se na dvě břemena, která ztratila těžiště. Připomeňme jenom „pakismus-opakismus“, kterému jsme se věnovali v letošním šestém pokračování naší rubriky. Evropa se poté, co zkrachoval poněkud násilný a uspěchaný pokus o politické sjednocení, přirozeně začala podléhat nejen vnitřním trendům, které ji spíše rozdělovaly. Tyto trendy získaly mocnou oporu v migraci. Evropa se po dlouhých staletích začala dělit etnicky. Evropský dialog se tříští o skutečnost, že zde je neustále narůstající skupina migrantů, kterou prostě žádný dialog se starousedlíky nezajímá. Tvoří kulturně konsolidované menšiny, které vnímají většinovou evropskou společnost jako trochu početnější, ale o to méně konsolidovanou a životaschopnou, dočasně vládnoucí menšinu. 

Evropa je v situaci, kdy většina Evropanů neřeší otázku, „kdo jsem já“, ale „kdo je ten druhý“. Začínáme se ptát po smyslu toho všeho. Jedinec či civilizace se rozvíjí, pokud věří, že to, co dělá, je k něčemu dobré, tedy že to má smysl. Pokud se naopak domníváme, že civilizace třeba pouštěním skleníkových plynů ohrožuje sama sebe, tak tento smysl ztrácíme a dostavuje se únava ze světa kolem nás. „Vyhořet“ tak může nejenom jedinec, ale také celá společnost, Evropská únava se tak nevhodně kombinuje s přirozenou, silnou touhou migrantů žít lepší život daleko od svých domovů.

V posledním nastaveném zrcadle vidím především naději, že všechno, co se kolem nás děje, má nějaký smysl a všechno konec konců dopadne dobře. A pokud to dobře nedopadlo, tak to ještě neskončilo, jak říkával John Lennon. Rok 2020 byl rokem neuvěřitelné akcelerace změn našeho prostředí a my se měníme s ním. Přeji všem čtenářům KONKURSNÍCH NOVIN, aby neztráceli naději a vnímali změny kolem sebe jako novou příležitost…