13.07.2024O dojmech a pojmech...

Dvaadvacátý ročník esejů pro KONKURSNÍ NOVINY z roku 2024...

09.07.2024Ответственная инновация есть что-то как круглой квадрат…

Представляю вниманию читателей текст моей презентации, подготовленной для конференции, организованной Баткенским государственным университетом на озере Иссык-Куль в Кыргызстане. Конференция проходила в режиме оффлайн, поэтому я режиме онлайн на озере Иссык-Куль не присутствовал...

09.07.2024Odpovědná inovace je něco jako kulatý čtverec…

Předkládám čtenářům text svého vystoupení připraveného pro konferenci, kterou připravila Batkenská státní univerzita u jezera Issyk-Kul v Kyrgyzstánu. Konference se nakonec konala v režimu off-line, takže jsem byl u jezera virtuálně nepřítomen…

22.06.2024Краеуголлным камнем управления- целеполагание…

Предлагаю читателям тезисы своего выступления на пленуме Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Системная экономика, социально-экономическая кибернетика, мягкие измерения в экономике – 2024». Конференция произошла 20–21 июня 2024 года в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации.

22.06.2024Úhelným kamenem řízení je kladení cílů…

Nabízím čtenářům teze svého vystoupení na plénu celoruské vědecko-praktické konference s mezinárodní účastí „Systémová ekonomie, sociálně-ekonomická kybernetika, měkká měření v ekonomii - 2024“. Konference se konala ve dnech 20.-21. června 2024 ve Finanční univerzitě při vládě Ruské federace.

23.05.2024Какие кадры нам нужны...

Представляю вниманию читателей свой доклад на традиционной конференции в Мининском университете в Нижнем Новгороде 23.5.2024 г. Тема конференции – «Климатическая устойчивость Индустрии 4.0».

23.05.2024Jaké kádry potřebujeme…

Předkládám čtenářům své vystoupení na tradiční konferenci na Mininské univerzitě v Nižném Novgorodu dne 23.5.2024. Tématem konference byla Klimatická udržitelnost průmyslu 4.0

14.05.2024Odpovědné technologie neexistují a udržitelné inovace jsou vzácné…

Předkládám čtenářům text svého vystoupení na konferenci Digitální technologie jako podpora udržitelného rozvoje inovativní ekonomiky, která proběhla 14.5.2024 na Ošské technologické univerzitě M. M. Adyševa v Kyrgyzstánu. Spoluorganizátorem byl rovněž Institut vědeckých komunikací (iscvlg.ru), jehož jsem už léta ambasadorem…

14.05.2024Ответственных технологий не существует, а устойчивые инновации - редкость...

Представляю вниманию читателей текст моего выступления на конференции Управление цифровыми технологиями в поддержку устойчивого развития инновационной экономики, которая состоялась 14 мая 2024 года в Ошском технологическом университете имени М. М. Адышева в Кыргызстане. Соорганизатором конференции выступил Институт научных коммуникаций (iscvlg.ru), амбассадором которого я являюсь уже много лет...

27.03.2024Životaschopnost je funkcí komunikace…

Předkládám váženým čtenářům teze svého vystoupení na Kulatém stolu Finanční univerzity v Moskvě, který byl věnován odkazu akademika Dmitrije S. Lvova na téma: Společnost, organizace, osobnost-obnovení smyslu, sladění činností a cílů… Kulatý stůl proběhl 27.března 2024.