18.02.2024Искусственный интеллект-технология и ответственность…

Предлагаю чистотелам тезисы своего выступления на уже «VII-ой Международной научно-практическойконференции», в городе Пятигорск, которая произошла 15-ого февраля 2024 г.на Пятигорском государственном университете. Главными организаторами были ПГУ и Институт научных коммуникаций. Тема конференции «Перспективы применения искусственного интеллекта в социально-гуманитарных областях знаний».

12.12.2023O vinách a dluzích 2023

Dvacátý první ročník esejů a článků pro KONKURSNÍ NOVINY v roce 2023...

11.12.2023Empiriokriticismus A. Bogdanova a základy kvantové teorie...

Na přelomu listopadu a prosince jsem měl možnost distančně vystoupit na několika konferencích v Ruské federaci. Nabízím čtenářům spolu s prof. Miroslavem Svitkem text našeho společného vystoupení na vědecké a praktické konferenci-bienále „Systémový svět A. A. Bogdanova". Konferenci společně uspořádaly FURF, CEMI RAS, Moskevská státní univerzita, Asociace "Systémová ekonomie", Moskevský TRIZ klub, Mezinárodní cech odborníků na kvalitu, MROO "Akademie problémů kvality" a Agentura pro strategické iniciativy na Finanční univerzitě při vládě Ruské federace v Moskvě ve dnech 7.-9. prosince 2023.

11.12.2023Složité vztahy vědy a řízení společnosti...

Na přelomu listopadu a prosince jsem měl možnost distančně vystoupit na několika konferencích v Ruské federaci. Nabízím čtenářům text svého vystoupení na III. mezinárodní vědecko-praktické konferenci "Sociálně-ekonomická trajektorie rozvoje Ruska: kategorický imperativ bytí v čase a prostoru", která se za účasti Institutu vědeckých komunikací (iscvlg.ru), Finanční univerzity v Moskvě a Jaroslavské státní univerzity konala na Tverské státní univerzitě ve dnech 30. listopadu až 1. prosince 2023.

11.12.2023Inovace – motor pokroku...

Na přelomu listopadu a prosince jsem měl možnost distančně vystoupit na několika konferencích v Ruské federaci. Nabízím čtenářům text svého vystoupení na VI. mezinárodní vědecko-praktické konferenci "Strategie sociálně-ekonomického rozvoje: průmysl, věda, vzdělávání", která se za účasti ICSTI a Univerzity RIM konala na Finanční univerzitě v Moskvě 24. listopadu 2023.

11.12.2023Náš svět je tekutý...

Na přelomu listopadu a prosince jsem měl možnost distančně vystoupit na několika konferencích v Ruské federaci. Nabízím čtenářům text svého vystoupení na Kulatém stolu na téma "Rusko v novém systému geopolitických souřadnic: ekonomika, politika, ideologie", který se konal v rámci VIII. fóra Finanční univerzity v Moskvě 22. listopadu 2023.

11.12.2023Role institutů v současném tekutém světě…

Na přelomu listopadu a prosince 2023 jsem měl možnost distančně vystoupit na několika konferencích v Ruské federaci. Nabízím čtenářům text svého vystoupení na plenárním zasedání 8. mezinárodní konference "Institucionální ekonomie: vývoj, výuka, aplikace", která se konala 16. listopadu v Moskvě.

10.12.2023Druhá trilogie...

Další tři eseje s Mirkem Svítkem...Dokončili jsme s prof. Miroslavem Svítkem druhou trilogii našich esejů o složitých cestách složitým prostředím, které nás obklopuje.

07.12.2023Эмпириокритицизм А. Богданова и основания квантовой теории…

Предлагаю читателям с проф. Мирославом Свитеком текст нашего совместного выступления на научно-практической конференции- биеннале «Системный мир А. А. Богданова». Конференция произошла при совместной организации ФУРФ, ЦЭМИ РАН, МГУ, ассоциации «Системная экономика», московского клуба ТРИЗ, Международной гильдии профессионалов качества, МРОО «Академия проблем качества» и Агентства стратегических инициатив на Финуниверситете в Москве 7.-9. декабря 2023.

01.12.2023Сложные отношения науки и управления обществом…

Предлагаю читателям текст своего выступления на III Международной научно-практической конференции «Социально-экономическая траектория развития России: категорический императив бытия во времени и пространстве», которая при участии Института научных коммуникаций, Финансового университета в Москве и Ярославского государственного университета произошла на Тверском государственном университете 30-ого ноября-1-ого декабря 2023 г.