14.11.2014Мы находимся посреди информационной войны…

Однако за видимой информационной войной Запада против России есть еще одна война. Это информационная война суперкласса, дискретных элит или сверхбогатых с остатками национальных обществ и среднего класса с целью лишить их возможности влиять на общественное развитие, полностью подчинить и поработить всех отдельных людей и общественные группы.

13.11.2014Nacházíme se uprostřed informační války…

Za viditelnou informační válkou Západu s Ruskem však existuje ještě jedna válka. Je to informační válka diskrétních elit se zbytky národních společností a střední třídy s cílem vyřadit je z vlivu na společenském dění a zcela si podmanit a zotročit všechny jednotlivce i společenské skupiny.

31.10.2014Život v bezpečí - cíl ochrany obyvatelstva

V článku je prezentován názor autorů na problematiku bezpečnosti v ČR v souvislosti s Ochranou obyvatelstva, Environmentální bezpečností a Teorií udržitelného rozvoje. Jde ve své podstatě vždy o pohled z různého zorného pole na zajištění „bezpečného života lidí“. Příspěvek je orientován především na podstatu antropologických hrozeb – tedy těch, jež způsobuje člověk, a zaměřuje se na bezpečnost lokality, regionu a státu.

23.09.2014VIDEO - Ladislav Žák / Dohoda TTIP: šance a riziká

17.09.2014Korupce nám ruší naše kruhy…

Tento text byl původně připraven pro KONKURSNÍ NOVINY, kde vyjde v poněkud zkrácené podobě. Věnuje se tématu z aktuálně nejprobíranějších, tedy korupci. Hned v úvodu je třeba definovat, že pro potřebu tohoto textu bude jako korupce bráno vše, co poškozuje či narušuje nebo porušuje určité uspořádání s cílem si přilepšit nejen na úkor jeho dalších účastníků, ale i na úkor uspořádání samotného...

10.08.2014Co dělat…?!?

V minulém příspěvku jsem si kladl otázku, co je dnes opravdu důležité a postupně jsem došel k závěru, že to, co tvoří lesk a bídu pojmu „lidský kapitál“ je zakleto právě v syntaktické podobě jeho samotného. Myslím, že bychom se měli pozastavit nad tím, že člověk je pouhým přídavným jménem k podstatnému jménu kapitál. Je to zcela v souladu se současnou podobou vnímání našeho světa, ve kterém hraje kapitál a zejména ten finanční takřka absolutní prim. Jde o největší selhání západní politiky a společenských věd v dějinách, protože lehkomyslně dopustily takřka naprostou nadvládu jednoho malého subsystému...

08.07.2014Co je skutečně důležité…?!?

Nelze se ubránit dojmu, že se mezi pojmy jako „lidský kapitál“ a „lidské zdroje“ nějakým zvláštním způsobem ztratil člověk. „Člověk“ jako pojem, ale především člověk jako živá bytost. Objevil se nám nový pojem „financování odvětví produktivních služeb“, který je údajně komplexnější než pojmy dosavadní, např. „investování do lidského kapitálu.“ Klademe si dokola stále stejné otázky, ale nedáváme na ně odpovědi, které by měly praktickou vypovídací hodnostu...

02.07.2014Čas sluhů a dluhů VIII.

Toto pokračování rubriky o sluzích a dluzích navazuje na předchozí text, který byl věnován možnosti a její rozmanitosti jako významnému zdroji. V jeho závěru byla otevřena řada témat, včetně příslibu novinek z oblasti problematiky temné hmoty a temné energie, zatím spíše pouze tušeného, než poznaného zdroje netušených možností. Ve vzduchu se vznáší otázka na věčné téma, co když je všechno jinak…?!? Pro moudré lidi je jednou ze základních jistot právě to, že věci se mají jinak, než se zdají, ale stále drtivá většina lidí věří jen tomu, co je patrné na první pohled...

27.05.2014Čas sluhů a dluhů VII.

Tento a možná i následující text budou věnovány otázce možnosti a jejího vztahu ke skutečnosti. Pokusíme se rovněž odpovědět na otázku, jestli jsou možnosti předem dané, nebo zda je možné si je vytvořit, a hlavně jestli někdo celé řídí, tedy, do jaké míry jsou možnosti skutečnými možnostmi. V našem tématu „času sluhů a dluhů“ se tak zamyslíme nad tím, jestli důležitým zdrojem nerovnováhy není právě disproporce mezi možnostmi a skutečností, jestli tam nevzniká závislost a dluh, který tak často v hovorové řeči odbýváme frází: nikdy se s tím nevyrovnal...