16.10.2016Naše skvělá blbá nálada.

Dnes je dosaženo stavu, který ani Václav Havel nepředvídal, stavu, kdy si „blbou náladu“ a s ní nejistotu, která ji utváří, ochraňujeme, rozvíjíme a pěstujeme právě jako žádoucí jistotu...

27.09.2016Gorbačov v sukních...

18.09.2016Život tropí hlouposti

o hrdinech naší doby

14.09.2016Nová strašidla...

Čas od času si kladu otázku, která že to nová strašidla by dnes v Evropě mohla nahradit ono strašidlo komunismu, když mor a neštovice už tolik nefungují, i když se nazelenalá, alternativní biorodičovská strašidla snaží, seč mohou…

14.09.2016Možnost poznání reality předpokládá aktivní účast na její tvorbě…

Porozumění lidské přirozenosti ve světle evoluční teorie, tomu, že jsme živé bytosti a jsme charakterizování touhou po společenském uznání, která představuje určitou, okolnostmi podmíněnou rovnováhu mezi egoismem a altruismem, touhou po poznání a touhou po spiritualitě, nám může pomoci identifikovat prostředky, jimiž bychom mohli dosáhnout některých našich společenských a politických cílů, právě tak, jako určit možné náklady a výnosy takového počínání.

03.07.2016Равнодушие к лишнему человеку нас лишает человечности...

Предлагаю читателям свое выступление на конференции "Современная социальная демократия-идеология и политическая практика", котороя произошла 30-ого июня в Институте экономики РАН. Более информации на сайтах www.rescue.org.ru и www.inecon.ru

03.07.2016Lhostejnost k lidskému odpadu nás zbavuje lidskosti…

Dovoluji si tímto předložit čtenářům své vystoupení na konferenci s názvem „Moderní sociální demokracie, ideologie a politická praxe“, která proběhla v Institutu ekonomiky Ruské akademie věd v Moskvě 30. června 2016. Další podrobnosti o konferenci budou uveřejněny na www.rescue.org.ru nebo www.inecon.ru.

03.06.2016OТНОШЕНИЕ ПОЛИТИКИ И ЭКОНОМИКИ КАК ТВОРЦОВ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБЩЕСТВЕ

Политика, экономика, материальные и не материальные ценности, творцы ценностей, безбилетники общества, полная и ограниченная ответственность, безусловный основный доход, коммуникация, демократия, экономическая демократия, управление как амортизация и рециркуляция отходов, человеческие группы как отходы экономики и общественных коллапсов. Policy, economy, material and spiritual values, creators of values and goods, stowaways and parasites of society, full and limited responsibility, unconditional basic income, communications, democracy, economy democracy, government as amortization and recycling of human waste, human groups as economic and society collapse trash.

01.05.2016VIDEO - Ladislav Žák / Radim Hejduk - Levicová idea - Debatní klub

18.04.2016Meze budiž pochváleny...

...esej nikoliv pouze o bramborovém salátu,kaších a haších, ale o mezích, které dávají našemu prostředí podobu, obsah a smysl...